Kurs og informasjonsmøter i regi PPT

Samling for styrarar og pedagogiske leiarar i barnehagane

Program:

Kl. 9.00: Kaffi, te og rundstykke

Kl. 9.15: Velkommen til samling, oppstart v/ Hilde Engvik Lusæter Sjå presentasjon her (PPTX, 915 kB)

Kl. 10.00: Hege Lorentzen, koordinator i samfunnsmedisin i Nord-Gudbrandsdalen. Korleis står det til med folkehelsa i vår region? Kva er det viktig å være merksam på for barnehagane i møter med barn og familiar? Sjå presentasjon her (PPT, 4 MB)

Kl. 10.30: Pause

Kl. 10.40: Kva for samfunnsoppdrag har BUP (Barne- og Ungdoms Psykiatrisk poliklinikk), og kva for tenestar gir BUP, avd Otta/Lillehammer? v/ Heidi Sletten Sjå presentasjon her (PPT, 2 MB)

Kl. 11.00: Pause

Kl. 11.15: Helsestasjonens samfunnsoppdrag, kva for oppgåver gjer alle helsestasjonar og kva for ulike tenester har dei kommunane? v/ Kjersti Åvangen Flittie; Eli Skjåk og Ingvild Steinehaugen Hosarøygard Trygghetssirkelen (PDF, 228 kB)Cos-P

Kl. 11.55: Helsestasjonen i Sel, med vekt på KVELLO-modellen v/ Anne Enkerud Lien Sjå presentasjon her (PPTX, 63 kB)Liste over risikofaktorar og bekyttelsesfaktorar (PDF, 3 MB)

Kl. 12.10: Mat og prat

Kl. 12.50: Barnevernevernets samfunnsoppdrag, kva for oppgåver gjer barneverntenestane? Orientering om oppgåver, handtering av bekymringsmeldingar og utfordringar frå barnevernet til barnehagane. Kort gjennomgang av tiltak som barnevernet har kompetanse på og nyttar i arbeidet med barn og familiar, v/ Kristin Kalbakk og Beate Stø

Kl. 13.50: Pause

Kl. 14.00: Trekkje saman trådar, drøftingar rundt bordet. Korleis kan barnehagane nyttiggjøre seg og samspille med andre tenestar i arbeidet kring familiar og barn? Kva kan vi gjere? Er vi for redde for å søke råd og å anbefale støtte til familiar? Korleis kan vi styrke oss sjølve?

Kl. 14.40: Evaluering av samlinga og brukarundersøking PPT NG

Kl. 15.00: Vel heim

 

Samling for skoleledere og lærere

SAMLING FOR SKOLELEDERE OG LÆRERE 13. OG 14.03.2017

Målgruppe: Skoleledere (deltar 13.03.17) og lærere som jobber med elever med store motivasjonsproblemer/skolevegring/høyt fravær (13. og 14.03.17).

Sted: Otta kulturhus

Faglig ansvarlig: PPT NG og Ung Invest AIB (Arbeidsinstituttet i Buskerud)

http://www.aib.bfk.no/    www.pptng.no

Mandag 13.03.17

Kl.  9.00: Kaffe og rundstykke

Kl.  9.15: Oppstart, velkommen v/ Hilde Engvik Lusæter

Kl.  9.30: Avklaringer fra fylkesmannen vedrørende spesialundervisning,

              sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak

Kl.  9.45: Spesialundervisning for elever med kognitivt gode

              forutsetninger og atferdsmessige/psykiske/psykososiale/andre

              utfordringer.

              Hvilke mål skal vektlegges? Hvordan jobbe sammen? Hvem bør

              meldes til PPT?

Kl.10.00: Pause

Kl.10.15: For skoleledere: Tilsyn – spesialundervisning. Erfaringer fra

               Vågå kommune v/ Helen Øygard, rektor Vågå ungdomsskule.

Kl.10.15: For lærere: Forberedelser til 14.03.17.

              Hva er min problemstilling? Hva ønsker jeg veiledning på?

              Konkretisering av situasjonen som den enkelte står oppe i. Noe

              felles og noe individuelt arbeid.

Kl.11.15: Lunsj

Kl. 12.00: Ung Invest – AIB (Arbeidsinstituttet).

Kl. 15.00: Slutt dag 1

 

Tirsdag 14.03.17

Kl.   8.45: Kaffe og rundstykke

Kl.   9.00: Introduksjon til dagen v/ Ung Invest AIB, sammen med

               detaljert program.

Kl.   9.30: Arbeid og veiledning i forhold til egne problemstillinger, påfyll

               med praktiske erfaringer, teoretisk tilnærming og

               ungdommenes erfaringer og syn.

Kl. 11.30: Lunsj

Kl. 12.00: Arbeidet fortsetter

Kl. 14.15: Refleksjoner over samlingens innhold, veien videre, behov for

               samarbeid og støtte framover. Hvordan følger vi opp arbeidet

               sammen?

Kl. 15.00: Arbeidsdagen slutt.

 

Språk- og leseveiledersamling

Nord-Gudbrandsdal Pedagogisk Psykologisk rådgjevingsteneste

                                                                          

Dovre      Sel       Lom     Skjåk     Vågå      Lesja

 

Invitasjon til samling for språk- og leseveiledere i 6K.

 

Sted: Auditoriet på LMS, Otta

Tid: Mandag 24.10.16 klokka 09.00-14.30

Program for dagen:

 • Innledning v/PPT NG

 • Kort runde: Hvordan blir SLV brukt i de forskjellige kommunene nå? Gjennomføres det intensive lesekurs og klasselesekurs?

 • Bruk av Tempolex i begynneropplæringen v/SLV fra Lom kommune

  • Erfaringer fra studietur til Oppdal kommune

 • Bruk av apper i lese- og skriveopplæringen v/PPT NG

 • Informasjon om dysleksi/dyskalkulihefte m.m. v/PPT NG

 • Oppsummering av dagen og veien videre.

Det vil bli servert kaffe, te, frukt og en enkel lunsj.

Dersom andre enn språk- og leseveiledere også kunne tenke seg å være med denne dagen er de selvfølgelig velkomne!

 

Påmelding til Aud Byrbotten innen 17.10.16. aud.byrbotten@sel.kommune.no / 617 00 840

 

Vel møtt!

 

Fagdag for barnehage og skole

Mål: Styrke innsikt og handlingskompetanse i forhold til barn som viser ADHD-lignende atferd i barnehagen og småtrinn på skolen

Sted og dato: Otta kulturhus, mandag 26.09.16

Kl. 9.00: Registrering og servering av kaffe/te og rundstykke

Kl. 9.30: Oppstart, plassering ved småbord.

Dagen organiseres med utgangspunkt i forelesninger, drøftinger, case-beskrivelser og drøfting av arbeidsmåter og tiltak ut fra case. Forelesninger og drøftinger vil omhandle:

 

 • Verd å vite om ADHD-lignende atferd i barnehage- og småtrinnsalder

 • Bruk av observasjon og observasjonsmetoder

 • Foreldresamarbeid

 • Framlegg av case, drøftinger

 • Effektive strategier for hvordan møte utfordrende atferd og fremme positiv at ferd hos barn med ADHD-liknende atferd.  

 

Kl. 11.30 – 12.15: Lunsj

 • Tilretteleggingstiltak, spesielt med tanke på

  • Overgangssituasjoner

  • I garderoben

  • Matsituasjon

  • < >

   Tilrettelagt leik og den voksnes rolle i leiken og frie aktiviteter i skole og barnehage

 • Forskningsprosjekt gjennomført i Oppland, og foreløpige resultater

14.15: Oppsummering og avslutning av dagen

14.30: Avslutning

VELKOMMEN!

 

Artikulasjonstrening

To av totalt seks logopedveiledninger er gjennomført. Viktorija har med mye relevant materiell og deltagerne har gitt mange positive tilbakemeldinger på tiltaket. I Skjåk formidlet en av deltagerne - "Dette var et av de mer mattnyttige kurs". Tanken er at barnehagene og skolene skal kunne drive endel forebyggende aktivitet rundt omkring på egne avdelinger. Vi håper at materiellet blir flittig brukt!

Mer materiell blir etter hvert å finne på nettsida under - LOGOPED.