Redusert foreldrebetaling SFO

Søknadsskjema

Søknadsfrist for skoleåret 2020/2021 er 07.12.2020

For søknader før 1. august gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Fra og med 1.august 2020 skal foreldrebetalingen for SFO - plass maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede, dokumenterte kapital og personinntekt. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. trinn.

Skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 5.–7. trinn skal være gratis.

Lenke til forskrift som gir rammene for ordningen:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift
https://www.udir.no/moderasjonsordninger i sfo

Redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier for skoleåret 2020/2021

Fra 01. august 2020 er det fastsatt to moderasjonsordninger i SFO.

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt for betaling av SFO-plass for barn på 1. og 2. trinn.
Gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.- 7. trinn.
Dette er regulert av forskrift til opplæringsloven, Kapittel 1B.

Satser for å søke redusert foreldrebetaling:

Satser for å søke redusert foreldrebetaling SFO
Oppholdstid Betalingssats 2021 Husholdningens samla skattbare person- og kapitalinntekt.
Under 9 timer pr uke 973,- 162 166,66
Mellom 9-15 timer pr uke 1573,- 262 166,66
Full plass Otta 2406,- 401 000,-
Full plass Heidal 1823,- 303 833,33

 

Husholdningens samla skattbare person- og kapital inntekt for siste års ligning skal legges til grunn for betaling. Med «husholdning» mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere.
Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos.

Søknadsfrist for skoleåret 2020/2021 er 07.12.2020

Søknadskjema om redusert foreldrebetaling.
Skatteoppgjør 2019 for hele husholdningen skal legges ved som dokumentasjon.
Når foresatte får innvilget redusert foreldrebetaling pga lav inntekt vil differansen bli utbetalt.

Dokumentasjon
For å søke må du ha samme folkeregistrerte adresse som barnet ditt. Ved flytting til annen kommune opphører vedtaket fra 1. i måneden etter flyttingen.

Dersom du har SFO - plass i Sel og er bosatt i en annen kommune, må søknaden sendes bostedskommunen.

Skatteoppgjør 2019 for hele husholdningen skal alltid legges ved som dokumentasjon.
Søker kan i tillegg legge frem annen dokumentasjon for inntekt, dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten i husholdningen i forhold til forrige års skatteoppgjør.
Langtidsarbeidsledighet og endring i husholdningens sammensetning er slike eksempler.

Klage
Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i SFO kan påklages til Sel kommune i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter mottatt vedtak.
Ved spørsmål, ta kontakt med din skole.