Samarbeidsutval og skulemiljøutval

Samarbeidsutvalet (SU) er skulens øverste rådgjevende organ og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, hvor rektor kan være den eine. SU har rett til å uttale seg i alle sakar som gjeld skulen.

Fyrste møte i samarbeidsutvalet (felles møte SU/SMU) dette skuleåret blir bestemt seinare (utsett frå 28. september).

SU kan uttale seg om følgjande:

 • Forslag til budsjett
 • Virksomhets- og utviklingsplanar for skulen
 • Plan for heim-skule-samarbeid
 • Skulevurdering
 • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanleggane
 • Skulens informasjonsverksemd
 • Prinsippar for val av bøker til skulebiblioteket
 • Fritidsaktivitetar
 • Skuleskyss
 • Trafikkforholda og korleis skulevegen kan sikrast
 • Ordensreglementet


Samarbeidsutvalet 2017-18

Rune Grindstuen For skuleeigar
Torgeir Sæteren For skuleeigar (Rektor)
An-Magritt Rosten For pedagogisk personale
Elin Haugen For pedagogisk personale
Anne-Gina Holen For dei føresette
Ingvild Haugstulen For dei føresette
Evelyn Kirkenes For andre tilsette
(kjem seinare) For elevane
(kjem seinare) For elevane

 

Skulemiljøutval:

Hensikten med skolemiljøutvalet er å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for eit godt skulemiljø. SMU skal være et rådgjevende organ for skulen i saker knytta til dette. Elevane, foreldra, skulen, tilsette i skolen og ein representant frå kommunen skal være representerte. Foreldre og elevar skal til saman ha fleirtal i SMU.

Når samarbeidsutvalet fungerer som skulemiljøutval, møter og Stine Randi Havn frå FAU samt nok ein representant frå elevrådet.

 

Møteplan for samarbeids- og skulemiljøutvalet ved Sel skule:

Møta i SU/SMU startar kl 1400 og blir avslutta kl 1530 om ikkje anna er avtala.

Utval

Tidspunkt

Tema

SU/SMU

28. september

(ny dato kjem)

Konstituering, møteplan for året, saker ein skal og vil jobbe med. Verksemdsplanen for skulen.

SU

Midt i november

Budsjett og mål for verksemda.

SMU

Midt i november

Klassetrivsel- og elevundersøkinga.

SU

Midt i februar

Årsmelding for verksemda. Revisjon av handlingsplan mot krenkjande åtferd, ordensreglane, trafikksikkerheitsplanen.

SMU

Midt i februar

Gjennomgang av elev- og klassetrivselsundersøkingane

SU April/mai Verksemdsplanen for skulen.
SMU April/mai Handlingsplan for godt skulemiljø

 

Brosjyre frå FUG om å være med i eit samarbeidsutval.