Fraværstelefon

Melding om fravær skal meldes til:

Otta skole, 5.-7. klasse 90 77 80 72
Nyhusom, 1.-4. klasse 90 81 77 03

 

Fraværstelefonen er ikke bemannet. Send SMS til fraværstelefonen når eleven er syk. Skolen ønsker å bli varslet før første time. Skolen kontakter foresatte dersom eleven ikke har møtt på skolen og vi ikke har fått melding om fraværet.