Informasjon om prosessen rundt sammenslåing av skolekretsene Sel og Otta

Kommunestyret vedtok den 18.06.2018 at skolekretsene Sel og Otta skal slås sammen med virkning fra 01.08.2019. Skolested er Otta skole. Styret i FAU ved skolene, rektorene og kommunalsjefen har nå startet prosessen med sammenslåingen av de to skolekretsene. Arbeidet er organisert slik at styrene i FAU ved begge skolene og rektorene har møter hver 6. uke. I forkant av disse møtene har rektorene møter med kommunalsjefen. Første møte mellom rektorene og styrene var onsdag 17.10.2018. I dette møtet ble det besluttet at informasjon om prosessen legges ut på skolenes nettside slik at både foreldre og øvrige innbyggere er oppdatert om prosessen.

Det har vært avholdt møte den 17.10., 28.11.2018 og 09.01.2019. Nedenfor følger oppdatert informasjon etter det siste møtet.


Innskriving høsten 2018

Den 29.11. var det innskriving av barn født i 2013 som tilhører dagens Sel skulekrets og Otta skolekrets. Innskrivingen foregikk på Otta skole, avd. Nyhusom. 


Rådgivende folkeavstemming om målform

Rådgivende folkeavstemming om målform ble avholdt den 26.11.2018. Sak om valg av målform for Otta skolekrets skal opp til endelig behandling i kommunestyret den 10.12.2018. 

 
Skyss

Det er satt ned en arbeidsgruppe som har ansvar for å opprette kontakt og dialog med Opplandstrafikk og Trønderbilene. Det er Opplandstrafikk som organiserer skyssen og Trønderbilene er leverandør av skyssen. Sel kommune har frist til 1. mars 2019 med å rapportere inn elever med rett til skyss til Opplandstrafikk. Opplandstrafikk vil deretter starte med å planlegge organisering av skyssen for 2019/2020. Siden den vedtatte skolestrukturendingen i Sel kommune vil medføre endringer i skyssbehovet, har Sel kommune startet dialogen med Opplandstrafikk tidligere enn det som er vanlig. Blant annet ble det den 11.12.18 gjennomført befaring på Sel for å kartlegge evt. farlige bussholdeplasser. Her deltok Opplandstrafikk, Trønderbilene og Sel kommune. 

 
Bemanning

Som en følge av nedgang i elevtallet i kommunen, skal alle skolene i Sel kutte 3 millioner i 2019. Dette tilsvarer 5 – 6 stillinger. Skolene er i gang med å tilpasse bemanningen til rammen for 2019, og prosessen skal være ferdig våren 2019. På bakgrunn av dette er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe om hvilke lærere som skal arbeide på de ulike trinnene på Otta skole neste skoleår. Foreldre og elever vil få informasjon så snart skolen har dette på plass.


Klassedeling

Skolene er i gang med å se på klassedelingen for neste år. Det vil bli gjort trinnvise vurderinger med bakgrunn i skolenes kunnskap om elevene og fysiske forhold på skolen. Prosessene rundt klassedeling vil skje i dialog med foreldre, men det er til slutt skolen som tar en endelig avgjørelse. Informasjon til foreldre om klassedelingen vil gjøres fortløpende i klasseforeldremøter. 


Leksehjelp

Det skal ses på om det er mulig at leksehjelp kan organiseres slik at det blir et likeverdig tilbud for alle elevene i skolekretsen.

 
Skolebesøk

Gjennom skoleåret legges det opp til at elevene på de ulike trinnene på Sel skule og Otta skole skal bli kjent med hverandre. 
 

Kontakt

Kristin Rønn Gårderløkken
Kommunalsjef
Mobil 917 23 364
Bente Mona Krogsæter
Rektor
Mobil 415 52 767
Merete Aas
Rektor
Mobil 481 06 166