Priser i kommunale barnehager

Her finner du oversikt over priser i kommunale barnehager. Prisene gjelder for 2018.

Priser i kommunale barnehager pr. mnd
  5 dager 4 dager 3 dager
Skattbar brutto inntekt over 533 500,- 2910 2540 2160

 

Moderasjonsordning:

For inntektsgrunnlag under 533.500,- kan det søkes kommunen om redusert betaling, da ingen skal betale over 6% av husholdningens samlede skattbare kapital- og personinntekt for første barn i barnehagen etter ny forskrift av 1.5.2015. Kostpenger kommer i tillegg.

Her kan du lese mer om foreldrebetaling fra Utdanningsdirektoratet.

Samla skattbar brutto inntekt fra siste godkjente ligning blir lagt til grunn for barnehagebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer:
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år.

Søskenmoderasjon: 
30 % for barn nr. to, øvrige barn 50% 
Yngste barn = 1.barn

Det blir gitt søskenmoderasjon i tilfeller der ett søsken går i privat barnehage og ett søsken i kommunal barnehage. Det blir ikke gitt søskenmoderasjon mellom barn i barnehage og barn i skolefritidsordningen.

Kostpenger:
Varierer fra de ulike barnehagene fra kr. 210 til 300 per måned for full uke, avhengig av om det er ett ekstra måltid eller bare frukt/drikke.

Kjøp av ekstradager:
kr 400,- per dag
Det er ingen søskenmoderasjon ved kjøp av ekstradager.

Betaling ved for sein henting - for påbegynt time kr. 160,-

August er betalingsfri måned
Det kreves inn foreldrebetaling 11 mnd. i året. August er betalingsfri.
 

E-post til Sel kommunepostmottak@sel.kommune.no