Foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2017 er 2 730 kroner per måned. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen er satt til 450 000 kroner. Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår av gangen. Ny søknad må sendes for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt. Ved søknad i løpet av barnehageåret, vil reduksjonen gjelde fra første hele måned etter vedtakstidspunktet. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft.

Her kan du lese mer om foreldrebetaling fra Utdanningsdirektoratet

Her kan du se prisene i de kommunale barnehagene i Sel for 2018

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling

Skriv til foreldre om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 2018/19 (PDF, 111 kB)