Premisser for ny sentrumsbarnehage

Barnas beste

Barnehagen står for vesentlig innhold i barnas hverdag, og er viktige arenaer i barnas oppvekst, og har et stort ansvar for å ivareta og utvikle barnets helse. I barnehageloven § 2, sjette ledd heter det at: «Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.»  

FNs barnekonvensjon

FNs konvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989, artikkel 3, slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer.  
Universell utforming  
FN-konvensjonen for rettene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 24 "Utdanning" sier blant annet at «Alle elever skal ha lik tilgang til god, gratis og inkluderende utdanning i sitt nærmiljø». Dette betyr at barnehager og skoler skal utformes slik at de er tilgjengelige for alle. Det er likevel forskjell på tilgjengelighet og universell utforming. Med universell utforming skal alle kunne bruke hovedløsningen.

Trygge inkluderende barnehage- og skolemiljø  

Å kunne leve sammen i et samfunn med ulikheter er og blir spesielt viktig framover. Å styrke barnas evne til å være inkluderende blir en nøkkelfaktor i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt psykososialt miljø og for å forebygge mobbing og utenforskap. ref. NOU 2015.  

Kvalitet i skoler og barnehager

Følgende styringsdokument ligger til grunn for vurdering av kvalitet i barnehagebygget: Lov om Miljøretta helsevern, arbeidsmiljølov, bemanningsnorm, pedagognorm, avtaleverk om ledelsesressurs og arbeidstidsordninger. Framtidsretta areal inne og ute skal ivaretas. Krav til universell utforming må følges. Kvalitetsplan for barnehagene, Barnehagelov med rammeplan, avtaleverket med pedagognorm ligger til grunn for alle barnehagefaglige vurderinger.