Otta Barnehage

Ombygging av Otta skole Nyhusom til Otta barnehage starter januar 2023 og er forventet ferdig høsten 2023. Lokalene som skal bygges om og tas i bruk er blokk 1 og 2 på området. Blokk 1 vil inneholde personalavdeling og storstue i første etasje og avdelinger for store barn i andre etasje. Blokk 2 vil inneholde avdelinger for små barn med tilhørende vognrom.

Uteområdet er planlagt inndelt i ulike soner for små og store barn.

Otta Barnehage - presentasjon fra HENT 24.10.22 (PDF, 11 MB)

Barn som i dag går i Heggelund, Sandbu, Selsverket og Ottbragden barnehager vil fra 1.august 2023 være barn i Otta barnehage. Søknad til disse barnehagene for nye barn i barnehageåret 2023-2024 rettes til Otta barnehage.  

Informasjon om oppstart i den nye barnehagen kommer.

Ledelse: 

Virksomhetsleder/styrer: Reidun Aasgaard reidun.aasgaard@sel.kommune.no 
Assisterende virksomhetsleder/styrer: Camilla Tullut Ulvolden camilla.ulvolden@sel.kommune.no 

Organisering av barnehagen: 

Otta barnehage vil bli organisert og driftet som en avdelingsbarnehage der to avdelinger samarbeider og har felles inngang. 
Otta barnehage vil ha plass til 156 barn i alderen 0-6år fordelt på 4 småbarnsavdelinger og 4 storebarnsavdelinger. 
Fra høsten 2023 starter barnehagen opp med ca 95 barn fordelt på 3 småbarnsavdelinger og 3 storebarnsavdelinger. 

Premisser for ny sentrumsbarnehage: 

Barnas beste

Barnehagen står for vesentlig innhold i barnas hverdag, og er viktige arenaer i barnas oppvekst, og har et stort ansvar for å ivareta og utvikle barnets helse. I barnehageloven § 2, sjette ledd heter det at: «Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.»  

FNs barnekonvensjon

FNs konvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989, artikkel 3, slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer.  
Universell utforming  
FN-konvensjonen for rettene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 24 "Utdanning" sier blant annet at «Alle elever skal ha lik tilgang til god, gratis og inkluderende utdanning i sitt nærmiljø». Dette betyr at barnehager og skoler skal utformes slik at de er tilgjengelige for alle. Det er likevel forskjell på tilgjengelighet og universell utforming. Med universell utforming skal alle kunne bruke hovedløsningen.

Trygge inkluderende barnehage- og skolemiljø  

Å kunne leve sammen i et samfunn med ulikheter er og blir spesielt viktig framover. Å styrke barnas evne til å være inkluderende blir en nøkkelfaktor i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt psykososialt miljø og for å forebygge mobbing og utenforskap. ref. NOU 2015.  

Kvalitet i skoler og barnehager

Følgende styringsdokument ligger til grunn for vurdering av kvalitet i barnehagebygget: Lov om Miljøretta helsevern, arbeidsmiljølov, bemanningsnorm, pedagognorm, avtaleverk om ledelsesressurs og arbeidstidsordninger. Framtidsretta areal inne og ute skal ivaretas. Krav til universell utforming må følges. Kvalitetsplan for barnehagene, Barnehagelov med rammeplan, avtaleverket med pedagognorm ligger til grunn for alle barnehagefaglige vurderinger.

Kontakt

Reidun Aasgaard
Virksomhetsleder Otta barnehage
Mobil 976 05 714
Camilla Ulvolden
Assisterende virksomhetsleder Otta barnehage
Mobil 976 02 709

Adresse

Selsvegen 98, 2670 Otta