Sel forliksråd 2017-2021

Valg av medlemmer for perioden 01.01.2017 - 01.01.2021 vedtatt i Sel kommunestyre 20.06.2016.

Leder: Ola Stormyrengen

Representanter: Vararepresentanter:
1. Ola Stormyrengen, 2676 Heidal 1. Torgeir Sæteren, 2672 Sel
2. Ove Ruud, Johan Nygårdsgate 9A, Otta 2. Eva Martinsen, 2670 Otta
3. Astrid Bekkemellem, Seterråket 2, 2670 Otta 3. Mette Josten, 2670 Otta

Om sammensetningen av forliksrådene bestemmer domstolloven 27 første til syvende ledd:

«I hver kommune skal det være forliksråd.

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og
blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølgen oppnevnelsen viser.

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.
Domstolloven § 56 stiller visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:

  • Vedkommende må ha fylt 25 år
  • Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start.
  • Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. De som er utelukket til valg som lekdommere, kan heller ikke velges som medlemmer av forliksrådet.

Etter domstollovens § 71 er flere utelukket fra valg på grunn av sin stilling. Dette gjelder blant annet praktiserende advokater, ansatte i politiet, kommunens administrasjonssjef og andre ansatte i kommunen som tar direkte del i forberedelsene eller gjennomføringen av valget.

Det er krav til vandel, og opplysninger fra strafferegisteret om foreslåtte kandidater vil bli innhentet fra politiet.

Etter domstolloven § 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar det påfølgende år.

Paragraf 57 lyder:
"Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år»

Når valget er gjennomført og rekkefølgen foreslått sendes innberetningen om valget til Fylkesmannen som foretar oppnevning.