Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023

Kommunestyret valgte 18.11.2019 råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sel kommune for perioden 2019-2023. Vedtaket var slik:

Som medlemmer i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i perioden 2019-2023 velges:

  • Lene Kristin Henriksen (Sp)
    • Vara: Åse Nordnes (Sp), Hans Svastuen (Sp)
  • Elin F. Martinussen (Ap)
    • Vara: Anne Lise Myrbråten (MDG), Kjell Madsen (SV)
  • Egil Bergdølmo
  • Anne Solveig Kleivsletten
  • Eldri Svelstad

Rådet skal ha fem medlemmer slik som det er valgt, men det forelå ikke forslag på kandidater til valg av varamedlemmer da valget fant sted. Når Sel kommune mottar forslag på varamedlemmer til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal det fremmes ny sak til kommunestyret om formelt valg. Derfor oppfordres medlemmene i rådet om å sende inn forslag til kandidater på varamedlemmer til Sel kommune.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne må som første sak på sitt konstituerende møte for valgperioden velge leder og nestleder blant de av rådets medlemmer som ikke er politisk valgte.
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - formål og mandat (PDF, 65 kB)

Bufdir - veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse