Vintervedlikehold

Vi setter pris på tilbakemeldinger og tips fra publikum ang mangler på vintervedlikehold i kommunen. Mange lurer på hvem som f.eks. har ansvaret for å strø i de ulike områdene. Vi har her samlet en del informasjon om vintervedlikehold.

Kommunen har driftsansvaret for
- Kommunale veier og kommunale parkeringsplasser.
- Gang- og sykkelvei langs fylkesveier, med unntak av gang- og sykkelvei langs FV438 på Sel.
- Gang- og sykkelveier langs kommunale veier.

Sel kommune har ikke utstyr og kapasitet til å drive vintervedlikehold på de veier/områder som kommunen har ansvaret for. Derfor kjøper Sel kommune denne tjenesten av 6 ulike entreprenører som har ansvaret for vintervedlikehold på totalt 13 roder (områder). Entreprenørene har ansvaret for brøyting, strøing og fjerning av snø i de områdene de har påtatt seg ansvaret for.

Her kan du se oversikt og kontaktinformasjon til rodeansvarlige

Her finner du kart over alle brøyterodene

Ansvar for fortau
Hvem har ansvaret for at fortauet er ryddet for snø, og hvem har ansvaret for at fortauet er strødd når det er glatt? I Sel kommune er det  politivedtekter som belyser ansvarsområdet. Nedenfor er det link til hele forskriften, samt utdrag av aktuelle paragrafer.

Forskrift om Politivedtekt, Sel kommune, Oppland

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§16. Snøfall og takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor tettbygde strøk plikter i samsvar med lokal sedvane etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.
Snø etter takras kan kreves fjernet, selv om det ikke foreligger lokal sedvane.

§ 17. Strøplikt
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Riksveier og fylkesveier
Fylkesveinett og øvrige riksveier ble 1. januar 2010 overført fra staten til fylkeskommunen. Dvs. at det er Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen som har driftsansvaret for fylkesveiene  og riksveiene. Eksempel: gang- og sykkelveien fra enden i Ola Dahls gate langs Rv 15 er Statens vegvesen sitt ansvarsområde.

 

 

Kontakt

Ivar Skogum
Driftsingeniør
Mobil 461 85 728