Tilskudd til private veger

Etter søknad kan det tildeles midler til vegvedlikehold. Dette kan gjelde grøfting, utskifting/legging av stikkrenner, vedlikehold/etablering av ferister, vegetasjonsrensk, masseutskifting i vegfundament etc.

Tildeling av midler gjelder kun til fastboende i Sel.

Søknadsskjemaet finner du under på denne siden. Vi ønsker fortrinnsvis å motta søknader elektronisk, men du kan også få papirskjema ved henvendelse til servicetorget.

Søknadsfrist: 03.06.21

Søknadsskjema:

Kontonummer må stå da bevilget beløp blir overført direkte til konto.

Andre opplysninger:
Tildeling av vedlikeholdsmidler i alt, for private veger, gjelder kun til fastboende i Sel kommune og deres private veger. Vedlikeholdsmidler til vegvedlikehold gis ikke til hytte, seter, skogsbilveg o.l.
Vedlikeholdsmidlene brukes primært til: grøfting, utskifting/legging av stikkrenner og sandfang, vedlikehold/etablering av ferister, vegetasjons rensk, masseutskifting i veg fundament, kjøp av entreprenørtjenester, grus osv.
Fordelingsnøkkel:
De/den søknads berettiget vegeier søker på vedlikeholdsmidler ut i fra vegens lengde. Summen av vedlikeholdsmidler fordeles ut i fra Sel kommune sitt årlige budsjett, fordelt på antall km veg i sum.(alle som har søkt).

Felt merket med * må fylles ut

Kontakt

postmottak postmottak