Trafikksikker kommune

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe. I samarbeid med fylkeskommunene er disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning. Sel kommune ble godkjent som trafikksikker kommune i 2015. Godkjenningen gjelder for en 2-års periode (2015-2017). Kommunene må etter det opp til en ny sertifisering.

Visjon og målsetting for Sel kommune:

Sel kommune har, som Oppland Fylkeskommune, multivisjon i forhold til trafikksikkerhetsarbeidet. Dette innebærer at alle trafikanter innenfor kommunen skal kunne ferdes trygt i trafikken. Ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Sel.

Trafikksikkerhetsplanen skal være et redskap for kommunen til å planlegge tiltak langs kommunen sine veger, og føre til bedre sikkerhet for trafikantene

  • Trafikksikkerhetsplanen skal legge til rette og samordne arbeidet med trafikksikring i kommunen.
  • Trafikksikkerhetsplanen skal være særlig rettet mot holdningsarbeid, i tillegg til at handlingsplanen har prioritert fysiske tiltak.
  • Kommunalt trafikksikringsarbeid er avhengig av lokalt engasjement, samordning og tverrsektoriell tenkning.