Lokal forskrift - feiing i Sel kommune

Sel kommune vedtok 20.02.2012 ny lokal forskrift om feiing og tilsyn i Sel kommuen. Under følger de viktigste endringene.

Feiehyppighet 
Det utføres nå feiing hvert 4. år. Ønsker eier av bolig feiing oftere må dette meldes til feier, denne feiingen blir da fakturert ekstra. Dersom skorstein/fyringsanlegget er av en slik forfatning at oftere feiing påkreves, kan feier pålegge dette. Slike oppdrag tilleggsfaktureres også.

Tilsynshyppighet
Det utføres tilsyn med fyringsanlegget hvert 4. år. Tilsynet varsles skriftlig i forkant

Takstige
Det er krav om godkjent fastmontert takstige på alle tak, unntatt torvtak. Huseier må i tillegg sørge for at godkjent stige for adkomst til tak er tilgjengelig når feieren kommer. Feier har ikke med egen stige. Feiing utføres ikke dersom stige mangler. Huseier må varsle feier dersom takstige er montert etter pålegg fra feier.

Sotbrann 
Dersom feiing ikke er utført grunnet manglende takstige, og det i ettertid oppstår en sotbrann i skorsteinen, dekkes ikke rehabilitering av husforsikringen.

Hytte/fritidsbolig
Ønsker eier av hytte/fritidsbolig feiing må dette bestilles hos feier. Her gjelder samme krav til adkomst/takstige som vanlig bolig. Oppdraget faktureres.