Feietjenesten

Omlegging av det brannforebyggende arbeidet etter ny forskrift om brannforebygging(publisert 1. jan.2016) medfører endringer i hva feiertjenesten vil bestå med framover vedrørende feie- og tilsynshyppighet og gebyret for dette.

Bakgrunn for den nye ordningen

I takt med endrede fyringsmønster har behovet for feiing blitt mindre, og statistikk tilsier at dagens feiehyppighet ikke er godt forebyggende arbeid. Det er et mål for norske myndigheter med færre branner og færre omkomne som følge av brann. Feierens oppgaver skal rettes mere inn mot tilsyns- og opplysningsvirksomhet med hjemmebesøk. I tillegg til tilsyn med fyringsanlegg, skal feierens oppgaver bestå av kontroll med varslings- og slokkeutstyr, rømningsveger og en vurdering av den totale brannsikkerheten i bolig/fritidsbolig.

Heretter skal alle bygninger som kan huse mennesker gjøres til gjenstand for en risikovurdering i forhold til brannsikkerhet, og vies oppmerksomhet fra brannvesenenes forebyggende avdelinger i henhold til dette. Dette betyr at alle boenheter inklusive hytter skal inn i brannvesenets forebyggende arbeid og ta sin del av kostnadene med dette.

Risikobasert forebyggende arbeid vil derfor føre til at feierbesøk blir sjeldnere for de fleste.


Feie- og tilsynsgebyr

Tidligere har gebyret for feiing og tilsyn vært innkrevd årlig basert på 4-års intervaller (ett tilsyn og en feiing pr. 4 år). Feiing og tilsyn med fritidsboliger har vært utført som regningsarbeid, slik at den årlige avgiften kun har vært basert på kommunens fastboende. Nå når samtlige fritidsboliger skal inn i ordningen må betalingssystemet endres.

Fra 1.januar 2017 endres frekvensen, slik at hyppigheten for besøk fra feiertjenesten vil variere fra husstand til husstand ut i fra risiko (fyringsmønster/tilstand på skorstein/ildsted). Det innføres derfor betaling etter hvert besøk, beløpet er fastsatt i Sel kommunes gebyrregulativ. Avgiften kreves inn sammen med kommunale avgifter i årets siste kvartal.