Forskrift for innsamling av avfall, innkreving av- og fritak for avfallsgebyrer i Sel kommune

1.    Generelle bestemmelser

1.1    Omfang:

Forskriftene gjelder for innsamling og transport av forbruksavfall, produksjonsavfall og spesialavfall.

Forskriftene gjelder for hele kommunen.

1.2    Definisjoner:

Avfall: 

Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander eller stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

Forbruksavfall:

Vanlig avfall, herunder også større gjenstander som inventar o.l fra husholdninger, mindre butikker o.l og kontorer. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet.

Produksjonsavfall:

Avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art og mengde atskiller seg vesentlig fra forbruksavfall.

Spesialavfall:

Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensinger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

1.3 Tvungen renovasjonsordning:

Sel kommune skal samle inn alt avfall som omfattes av denne forskriften. Denne forskriften og den kommunale renovasjonen omfatter alle eiendommer som ligger i Sel kommune. Kommunene kan etter søknad frita enkelte eiendommer fra å delta i ordningen. Sel kommune kan overlate til andre å utføre renovasjonen.

Bedrifter er selv ansvarlige for å gjennomføre renovasjonen i sin bedrift. Det kan søke om egne avfallsordninger. Disse skal godkjennes av kommunen.

For fritak fra tvungen renovasjon se kap. 6.0

2.    Innsamling av forbruksavfall

2.1    Plikter for abonnenten

Alle abonnenter plikter selv å anskaffe og holde vedlike en eller flere oppsamlingsenheter for sitt avfall. Oppsamlingsenheten er abonnenten(e)s eiendom. Oppsamlingsenhetene skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot skadedyr og ikke fører til hygieniske ulemper. Sel kommune og Nord Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) kan stille krav til hvilken type oppsamlingsenhet som skal benyttes, hvor stor den skal være og til det antall oppsamlingsenheter som abonnenten skal ha.

Abonnenten(e)s plikt etter første ledd gjelder ikke der Sel kommune og NGR besørger utplassering av fellescontainer(e). Utplassering av fellescontainer skjer i de områder hvor veiene ikke oppfyller kravene fro fremkomst for renovasjonsbilen (se.kap 2.2 Kjørerute). Sel kommune og NGR kan henvise abonnentene til å benytte disse oppsamlingsenhetene.

Borettslag eller andre som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsenhet må ha kommunenes samtykke. Sel kommune er behjelpelig med formidling av kontakt ved kjøp av fellescontainere.

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med forskriften.

Alle abonnenter skal så langt som mulig foreta kildesortering av sitt avfall.

2.1.2     Plassering av oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheten skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget søppelrom. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten. Adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre henting vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig strødd.

Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at avstanden til kjørbar vei ikke overstiger 10m. Sel kommune kan godkjenne større avstander.

2.1.2      Bruk av oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheten skal ikke overfylles og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Vekt av oppsamlingsenhet som tømmes med håndmakt må ikke overstige 20 kg. Skarpe gjenstander skal pakkes godt inn.

Det skal brukes renovasjonssekker i de oppsamlingsenheter hvor dette er pålagt. Renovasjonssekken(e) skal være merket "NGR".

Oppsamlingsenheten skal bare benyttes til forbruksavfall (se definisjon i kap 1.2). Spesialavfall og annet avfall må abonnenten(e) selv levere på Myrmoen (se kap. 4.0 om Spesialavfall) 

2.1.3        Avfall som samles inn ved egne innsamlingsordninger

Avfallsfraksjoner der det er eller vil bli etablert andre innsamlingsordninger (spesialavfall,  papir,  glass, matavfall, metall etc.) skal lederes via disse ordningene og ikke legges i oppsamlingsenheten for forbruksavfall som skal til deponi eller forbrenning.

Håndtering av kildesortert materiale og omlasting av avfall foregår på Myrmoen Miljøstasjon.

2.2     Kjørerute:

Renovasjonsbilen kjører rute etter anvisning fra Sel kommune og NGR. Kriterier som legges til grunn for bestemmelse av kjøreruta er bl.a. vei som har snuplass og kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke nok til å tåle et kjøretøy med akseltrykk 8 tonn. Det er avgjørende hvor mange abonnenter som kan betjenes fra de respektive veier.

2.3    Innsamling av forbruksavfall:

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i de større oppsamlingsenhetene, eller i knyttede sekker merket "NGR" (se kap. 2.4 om type renovasjonssekk).

Sekker som ikke er merket "NGR" og åpne sekker merket "NGR" blir ikke hentet.

Innsamlingen av avfall skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsenheten skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av.

Fra og med 1. januar 2001 innfører Sel kommune i samarbeid med NGR en ny renovasjonsordning. Fra denne dato blir det foretatt 36 innsamlinger i løpet av året, fordelt på annenhver uke i vinterhalvåret: oktober - mars og hver uke i sommerhalvåret: april - september.

Abonnementene blir delt inn i tre gebyrgrupper:

Abonnent A: 36 sekker - standardabonnement

Abonnent B: 48 sekker

Abonnent C: 24 sekker

Abonnenter er automatisk Abonnent A om det ikke gjøres skriftlig avtale med kommune. Abonnementet gjelder for kalenderåret. Det er ikke mulig å endre abonnementet i løpet av kalenderåret. Abonnementet gjelder til det blir sagt opp av en av partene. Endringer i avtalen mellom abonnent og kommunen skal skje skriftlig innen 1. september for påfølgende år.

2.4    Renovasjonssekker:

Renovasjonssekker for et år ad gangen blir delt ut til hver abonnent. Sekkene blir levert i ruller à 12 stk og 36 stk. Abonnenten får utlevert det antall sekker abonnementet lyder på. Sekkene brukt i renovasjonsordningen er grå og merket "NGR".

Ved overdragelse av eiendommen i løpet av året må, om det ønskes noe annet enn standardabonnementet, ny renovasjonsavtale inngås mellom kommunen og den nye eieren.

Fritidseiendommer som ikke er tilknyttet en fellescontainer får utlevert 12 renovasjonssekker i året.

Ekstra renovasjonssekker fås kjøpt på kommunehuset og i samvirkelagets kolonialforretninger i kommunen. Kjøpet av sekk inkluderer henting og transport av sekken med innhold.

3.0    Produksjonsavfall

3.1    Plikter for bedriften

Alle bedrifter skal sørge for å ha en eller flere oppsamlingsenheter for sitt avfall. Oppsamlingsenhetene skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot skadedyr og ikke fører til hygieniske ulemper.

Bedriftene skal så langt det er mulig foreta kildesortering av eget avfall.

Bedriften er selv ansvarlige i å levere sortert og usortert avfall til Myrmoen Miljøstasjon. Dersom bedriften generelt har lite avfall kan den søke Sel kommune om å bli abonnent i kommunens renovasjonsordning.

3.2    Gebyr for levering av produksjonsavfall og spesialavfall

Følgende sortert produksjonsavfall kan leveres gratis på Myrmoen Miljøstasjon: jern/metall, ballepresset plastfolie, glass EE-avfall (Renas), drikkekartong og bilbatteri. Alt annet sortert og usortert avfall blir gebyrlagt etter vekt. Satsene for leveranse blir fastsatt av Sel kommunestyre. Gebyr for levering av spesialavfall faktureres etter nærmere avtale.

4.0    Spesialavfall

Spesialavfall (def. se kap.1,2) leveres av den enkelte forbruker på Myrmoen. Husholdningsabonnenter kan leveres av den enkelte forbruker på Myrmoen. Husholdningsabonnenter kan levere spesialavfallet gratis (ikke bedrifter). Følgende spesialavfall kan leveres: spillolje, batterier, gasser, maling, brannfarlige væsker og brannfarlige faste stoffer, giftige og etsende stoffer. Følgende spesialavfall tas ikke i mot: Eksplosive stoffer, selvantennende stoffer, organiske peroksider, avskyvekkende eller infeksjonshemmende stoffer og radioaktive stoffer.

Mindre mengder bildekk fra husholdningsabonnenter og der det er betalt miljøavgift kan leveres gratis. Bildekk på felg blir belastet et gebyr pr. enhet.

4.1    Myrmoen Avfallsplass:

Husholdningsabonnenter kan gratis levere sortert, gjenvinningsbare fraksjoner som papir, papp, drikkekartong, glass, metall, treverk, hageavfall og landbruksplast. Usortert materiale og ikke gjenvinnbare gjenstander/stoffer gebyrlegges etter vekt.

For bedrifter gjelder kapittel 3.0

5.0    Avfallsgebyrer

5.1    Hvem skal betale gebyr:

Eiere av eiendommer i Sel kommune som faller inn under den kommunale renovasjonen skal betale et årlig gebyr. Det er satt fire høyder for gebyret, (1 for fritidseiendom og 3 for fastboende) avhengig av den abonnementsavtalen som foreligger. Sel kommune fastsetter i samarbeid med NGR regler for beregning av gebyrets størrelse.

Bedrifter må betale for den mengden avfall de leverer på Myrmoen Miljøstasjon. Gebyret for levering blir satt etter vekten av avfallet.

Husholdningsabonnenter skal ikke betale gebyr for innlevering av spesialavfall og gjenvinnbart, sortert avfall ved Myrmoen Miljøstasjon. For bedrifter se kap. 3

Eiendommer som tidligere har fått fritak for renovasjonsavgifter, men der bruken er endret/utvidet og standarden er endret/forbedret siden fritaket ble innvilget, skal betale renovasjonsavgift på lik linje med andre fritids- og boligeiendommer.

Renovasjonsavgiften kan tidligst innkreves fra og med måneden etter innflytting skjer/brukstillatelse gis eller ett år etter at byggetillatelse er gitt.

Fritidseiendommer

Det er innført tvungen renovasjon på fritidsbebyggelse i Sel kommune.

Bolighus som kun brukes som fritidshus kan inngå avtale med Sel kommune om renovasjon for fritidseiendom.

Fritidseiendom som får utlevert 12 renovasjonssekker i året betaler ordinær avgift for fritidsbebyggelse.

5.2    Innkreving, renter med mer:

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens §6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene §§26 og 27 tilsvarende.

Det årlige abonnementsavgiften for husholdningsrenovasjon er fordelt på tre terminbeløp. Abonnementsavgiften for fritidsrenovasjon er i en termin.

Gebyret for innveid avfall faktureres fortløpende.

Ny eier på eiendommer som blir overdratt i løpet av kalenderåret blir fakturert i hht. inngått avtale (jfr. kap 2.4 om renovasjonssekker).

6.0    Fritak for tvungen renovasjon

Sel kommune kan etter søknad i henhold til forurensingsloven §30 annet ledd frita bestemte eiendommer fra den kommunale renovasjonsavgiften. Søknad om fritak rettes skriftlig til kommunen. Hver søknad skal gis en konkret vurdering der det ikke generelt kan vises til disse forskriftene.

6.1    Beboelse av eiendommen

Om eier eller bruker er fraværende fra eiendommen i perioder av året medfører dette ingen reduksjon i renovasjonsavgiften. Dette siden;

Det er mulig å inngå avtale med kommunen for 4 forskjellige renovasjonsabonnement (3 for fastboende og 1 for fritidseiendommer) Abonnenten inngår det abonnementet som passer hans/hennes situasjon best.

Avfallsgebyret kan ikke betraktes som en mottatt kommunal tjeneste, men som betaling for kommunens tilbud om innsamling, mottak og behandling av forbruksavfall.

Fritak

Eiendommen fritas for renovasjonsavgift når eiendommen står tom/ikke brukes og ingen registrert bopel der i henhold til folkeregisteret. Det er abonnenten som skriftlig må underrette kommunen om forholdene.

Eiendom hvor oppsatt bygning kun blir brukt som hvilebrakke i forbindelse med jordbruk/skogbruk (våronn/slåttonn etc.) fritas for renovasjonsavgift. Bygningen er da av enklere standard og egner seg ikke til overnatting. Det er abonnenten som skriftlig må underrette kommunen om forholdene.

Ved fritakelse refunderes ikke ilagt avgift for inneværende termin (jfr. kap. 5.2 innkreving, renter mm) Eier av eiendommen med fritak er pliktig i å melde fra til teknisk etat dersom det oppstår endringer ved eiendommen etter at fritak er innvilget.

Eiendommer som er gitt byggetillatelse og som ilegges avgift etter kap. 5.1 men hvor det ikke er mulig å flytte inn/ kan tas i bruk i det avgiften ilegges kan søke fritak for ilagt avgift for inneværende periode. Fritaket gjelder kun inneværende periode. Fritaket gjelder kun inneværende faktureringsperiode. Ved fritak refunderes ilagt avgift.

6.2    Lite/ingen behov for tømming av avfall

I henhold til Forurensningslovens §30 er alle avfallsprodusenter pliktig i å betale den kommunale renovasjonsavgiften. Avfallsprodusentene er imidlertid ikke pliktig i å delta i den kommunale innsamlingen. Dersom avfallsprodusenten selv kan ta hånd om avfallet på en hygienisk og miljømessig betryggende måte kan han/henne fremdeles gjøre dette.

6.3    Ikke praktisk mulig å benytte kommunens renovasjonsordning

Eiendommen blir ikke fritatt for renovasjonsavgiften selv om eiendommen ligger vanskelig til i forhold til renovatørens henterute. I de områder som ligger utenfor henteruten plasseres Sel kommune og NGR ut felles oppsamlingsenheter. Abonnenten henvises til å benytte seg av disse enhetene (se.kap 2.1)

6.4    Fritidsbolig:

Abonnenten blir ikke fritatt fra renovasjonsavgiften for fritidsbolig. Det er innført tvungen renovasjon på fritidsbebyggelse i Sel kommune (jfr kap 5.2).

6.5    Abonnenten har trang økonomi

Abonnenten(e) blir ikke fritatt for eller redusert renovasjonsavgift om vedkommende ikke har økonomi til å betale avgiften.

Ønsker abonnenten å få støtte til å betale avgiften må vedkommende søke sosialkontoret om dette (se Hovedkapittel 1.4 om sosial omsorg og sosial trygd).

6.6    Ved divergens om oppsamling - type, antall og størrelse

Abonnenten får ikke fritak fra renovasjonsavgiften selv om han/hun er uenig i Sel kommunes/NGRs krav til oppbevaringsenhet.

Sel kommune kan, i henhold til Forurensningsloven §30 og renovasjonsforskriftene for kommunen (se kap2.1) sette krav til oppbevaringsenheten.

7.0    Avsluttende bestemmelser

7.1    Klage

Vedtak som er fattet av Plan- og utviklingsutvalget eller andre som er delegert myndighet i medhold av disse forskriftene, kan påklages til kommunens klagenemnd. Klageretten gjelder ikke vedtatt renovasjonsavgift.

7.2    Straff

Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter etter forurensningslovens §79 annet ledd.