Vedtatt områdereguleringsplan for Otta sentrum øst

Kommunestyret i Sel vedtok i møte 23.09.19, sak 53/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12, områdereguleringsplan for Otta sentrum øst.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet. Eventuell klage sendes Sel kommune v/Plan og teknisk, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring.

Tilhørende dokumenter for vedtatt plan: