Vedtatt områderegulering av Uladammen

Planområdet omfatter området i tilknytning til Uladammen på Selsverket. Planen fastlegger rammene for uttak og vedlikehold samt areal for mellomlagring av uttatt masse.


Det er Kommunestyret i Sel som i møte 18.04.16, sak 20/16, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok reguleringsplan for Uladammen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Eventuell klage sendes:

Sel kommune v/Plan og teknisk, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta eller

postmottak@sel.kommune.no

innen 3 uker fra kunngjøring.

Evt krav om erstatning og innløsning må være satt frem innen tre år etter kunngjøring.

Her er kan du laste ned dokumenter i saken:

Vedtatt områderegulering
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse

20.12.2017 Filtype
Planbestemmelser_18

20.12.2017 Filtype
Plankart 1

20.12.2017 Filtype
Plankart 2

20.12.2017 Filtype
Ros analyse

20.12.2017 Filtype
Utskrift av møtebok

20.12.2017 Filtype