Vedtatt detaljreguleringsplan for Thoøya grunnvannsanlegg

Kommunestyret i Sel har i møte 11.02.19, sak 6/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Thoøya grunnvannsanlegg.

Planområdet omfatter Thoøya, område mellom Thoøya og fylkesveg 436, over Otta-elva med tilknytning til Ola Dahls gate. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av nytt grunnvannsanlegg på Thoøya som supplerende grunnvannskilde for Otta vannverk.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet. 
Eventuell klage sendes Sel kommune v/Plan og teknisk, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. 
Eventuelt krav om erstatning og innløsning må være satt frem innen tre år etter kunngjøring.

Sakens dokumenter: