Vedtatt detaljreguleringsplan for Høgsetra hyttefelt

Kommunestyret i Sel har i møte 01.04.19, sak 20/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Høgsetra hyttefelt.

Formålet med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse.

Planområdet ligger på Høgsetra i Nedre Heidal.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet.

Eventuell klage sendes til Sel kommune v/Plan og teknisk, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring.

Eventuelt krav om erstatning og innløsning må være satt frem innen tre år etter kunngjøring.


Sakens dokumenter:

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 79 kB)

Plankart (PDF, 846 kB)

ROS-analyse (PDF, 934 kB)

Særutskrift møtebok (PDF, 2 MB)