Vedtatt detaljregulering av Sandbumoen - nytt masseuttaksområde

Kommunestyret i Sel har i møte 20.06.16, sak 38/16, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen. Planområdet er lokalisert sør for eksisterende uttak på Sandbumoen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Eventuell klage sendes Sel kommune v/Plan og teknisk, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Evt krav om erstatning og innløsning må være satt frem innen tre år etter kunngjøring.
 

Dokumenter til saken kan du laste ned her:

Vedtatt detaljregulering
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse

20.12.2017 Filtype
Planbestemmelser

20.12.2017 Filtype
PlankartA2

20.12.2017 Filtype
Profilsnitt

20.12.2017 Filtype
Støvvurdering

20.12.2017 Filtype
Støyfaglig vurdering

20.12.2017 Filtype
Trafikkanalyse

20.12.2017 Filtype
Utskrift av møtebok PDF

20.12.2017 Filtype