Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Høgsetra

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-9 kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering for Høgsetra hyttefelt i Sel kommune på vegne av grunneiere. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse. Tiltaket skal konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 194/5, 6 og 194/1, 2, i Sel kommune.

Kommentarer og spørsmål angående det igangsatte planarbeidet rettes til Norconsult AS, Skansen 2E, 2670 Otta innen 15.01.2018.

Dokumenter i saken:

Oppstart detaljregulering
Tittel Publisert Type
Følgebrev oppstartvarsel Høgsetra

20.12.2017 Filtype
Kartutsnitt plangrense Høgsetra

20.12.2017 Filtype
Planprogram Høgsetra

20.12.2017 Filtype
Planprogram_Høgsetra_07

Planprogram Høgsetra

20.04.2018 Filtype
Utskrift av møtebok - fastsatt planprogram

Utskrift av møtebok - fastsettelse planprogram

20.04.2018 Filtype