Varsel om oppstart av områderegulering - Otta sentrum øst

Hensikten med planen er å legge til rette for videre sentrumsutvikling med blant annet helhetlig gateutforming, parkering, fortetting, og næringsutvikling.

Sel kommune vil med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøre oppstart av områdereguleringsplan for Otta sentrum øst. Planområdet avgrenses av jernbanelinja og Otta sag i vest, Ottaelva i sør, Gudbrandsdalslågen i øst og Otta ungdomsskole i nord.

Eventuelle spørsmål eller innspill til planen sendes:

Sel kommune v/ plan og beredskap
Botten Hansensgt. 9
2670 Otta
eller til postmottak@sel.kommune.no

innen 12.08.16