Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen - 2. gangs offentlig ettersyn

Eventuelle merknader til planen sendes Sel kommune v/Plan og beredskap, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no 
Frist for å komme med merknader er 3. juni 2016

Formannskapet har i møte 13.04.16, sak 32/16 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens §§12-10 og 11 å legge justert forslag til reguleringsplan for nytt masseuttak på Sandbumoen ut til 2.gangs offentlig ettersyn.

Planområdet er lokalisert sør for eksisterende uttak på Sandbumoen.

Dokumenter til saken kan du laste ned her:

2 gangs ettersyn
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse

20.12.2017 Filtype
Planbestemmelser

20.12.2017 Filtype
Plankart

20.12.2017 Filtype
Profilsnitt

20.12.2017 Filtype
Støvvurdering

20.12.2017 Filtype
Støyfaglig vurdering

20.12.2017 Filtype
Trafikkanalyse

20.12.2017 Filtype
Utskrift av møtebok

20.12.2017 Filtype