Kunngjøring av igangsatt planarbeid - detaljregulering Myrmoen

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-9, kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering for Myrmoen i Sel kommune. Planen er vurdert å være konsekvensutredningspliktig etter «Forskrift om konsekvensutredninger». I forbindelse med oppstart av planarbeidet blir også planprogram lagt ut til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringen er å sikre en helhetlig plan for Myrmoen med dagens hovedanlegg for omlasting og sortering av avfall, slambehandlingsanlegg og masseuttaksområde. Planen omfatter en utvidelse av område i sør med tanke på etablering av gjenvinningsstasjon for private husholdninger og for mindre næringsbedrifter.

Planområdet ligger på Myrmoen ved Fv. 436 ca 6 km vest for Otta sentrum, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 216/6, 213/9 og 213/20.

Kommentarer, merknader, opplysninger og evt. spørsmål angående det igangsatte planarbeidet rettes til Norconsult AS, Skansen 2E, 2670 Otta.
Epost: line.brana.bergum@norconsult.com

Frist for merknader og innspill til planarbeidet og planprogrammet er satt til 24.01.18.

Planarbeid detaljregulering
Tittel Publisert Type
Brev planoppstart Myrmoen

20.12.2017 Filtype
Plangrense Myrmoen

20.12.2017 Filtype
Planprogram Myrmoen

20.12.2017 Filtype
Utskrift av møtebok - Fastsatt planprogram

Utskrift av møtebok 13.03.18

20.04.2018 Filtype