Forslag til planprogram for Otta sentrum øst – Offentlig ettersyn

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-9 har formannskapet, i møte 21.09.16, sak 93/16, vedtatt å legge forslag til planprogram for områdereguleringsplan Otta sentrum øst ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet og bakgrunnen for planarbeidet, rammer og prinsipper, utredningstemaer, opplegg for medvirkning, planprosess og planlagt framdrift. 

Eventuelle spørsmål eller innspill til planprogrammet sendes:

Sel kommune v/ Plan og beredskap
Botten Hansensgt. 9
2670 Otta
eller til postmottak@sel.kommune.no

innen 18.11.16