Fastsatt planprogram - Otta sentrum øst

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9, har formannskapet, i møte 06.12.16, sak 128/16, fastsatt planprogrammet for områdereguleringsplan Otta sentrum øst, datert 29.11.16. Planprogrammet er også tilgjengelig på rådhuset.

Her kan du laste ned og lese dokumentene i saken:

Fastsettelse av planprogram er et prosessledende vedtak som ikke kan påklages.