Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Jernbaneverket varsler i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon i Sel kommune. Planområdet framgår av kartskisse, og det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer. Frist for merknader: 19.01.2016

Varsel om forhandlinger om utbyggingsavtale. Frist for merknader: 19.01.2016

Berørte naboer, grunneiere og offentlige myndigheter varsles direkte.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byutvikling av Otta sentrum, planskilt krysning mellom stasjonsplattformene og på tvers av stasjonsområdet, stasjonsoppgradering og økt tilgjengelighet. Planarbeidet skal bidra til at stasjonen møter fremtidens kapasitetsbehov. Funksjoner ved eksisterende driftsbase og verksted skal opprettholdes. I forbindelse med planarbeidet skal bussterminalens plassering vurderes.

Det er vurdert at planen ikke faller inn under oppfangskriteriene for krav om planprogram eller konsekvensutredning.

Merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til:

Multiconsult v/Ane Tingstad Grav eller Christian Trender, Pb. 265 Skøyen, 0213 Oslo
atg@multiconsult.no
ct@multiconsult.no  

Frist for merknader: 19.01.2016

For muntlige henvendelser kan det tas kontakt med Ane T. Grav, tlf. 92 01 21 68


VARSEL OM FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE

I henhold til § 17 i Plan- og bygningsloven kan det i tilknytning til reguleringsplanen inngås forhandlinger om utbyggingsavtale. En evt. utbyggingsavtale vil gjelde for gjennomføring av detaljreguleringsplan og omfatter bl.a. trafikkareal og teknisk infrastruktur.

Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:

Sel kommune, Plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta

postmottak@sel.kommune.no  

Frist: 19.01.2016