Detaljregulering Loftsgårdsteigen - offentlig ettersyn

Sel formannskapet har i møte 03.12.19, sak 120/19, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 11, å legge forslag til detaljregulering for Loftsgårdsteigen, på Mysusæter ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for tre nye fritidseiendommer på Mysusæter.

Planforslaget er også tilgjengelig på Sel Rådhus.

Eventuelle merknader til planen sendes Sel kommune v/ plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no, innen 14.02.2020.

Dokumenter i saken: