Sel kommune ønsker å endre forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune. Endringen innebærer at største tillatte motorstyrke for båtmotor økes fra 6 HK til 10 HK i den delen av Lågen og Otta som er farbar.

Kommunestyret i Sel har i møte 01.04.19, sak 20/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Høgsetra hyttefelt.

Formålet med planen er behovet for en helhetlig plan for miljøstasjonen på Myrmoen, og samtidig sikre tilstrekkelig areal for drift og videreutvikling av denne. Planen skal legge til rette for NGR sitt hovedanlegg for omlastning og sortering samt legge til rette for gjennvinning av avfall fra private husholdninger og for mindre næringsbedrifter. Miljøstasjonen innehar i tillegg et slambehandlingsanlegg, og planforslaget skal legge til rette for en fortsatt bruk av denne.

Kommunestyret i Sel har i møte 11.02.19, sak 6/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Thoøya grunnvannsanlegg.