Kommunestyret i Sel vedtok 17.06.19, sak 38/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12,  detaljreguleringsplan for Myrmoen miljøstasjon og slambehandlingsanlegg.

Merknader sendes Sel kommune, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta eller
postmottak@sel.kommune.no innen 20.07.19.

Sel kommune ønsker å endre forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune. Endringen innebærer at største tillatte motorstyrke for båtmotor økes fra 6 HK til 10 HK i den delen av Lågen og Otta som er farbar.

Kommunestyret i Sel har i møte 01.04.19, sak 20/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Høgsetra hyttefelt.

Kommunestyret i Sel har i møte 11.02.19, sak 6/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Thoøya grunnvannsanlegg.