Kommunestyret i Sel har i møte 05.02.18, sak 1/18, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-9, kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering for Myrmoen i Sel kommune. Planen er vurdert å være konsekvensutredningspliktig etter «Forskrift om konsekvensutredninger». I forbindelse med oppstart av planarbeidet blir også planprogram lagt ut til offentlig ettersyn.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-9 kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering for Høgsetra hyttefelt i Sel kommune på vegne av grunneiere. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse. Tiltaket skal konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Formannskapet har i møte 27.06.17, sak 67/17 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 11, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger sentralt på Otta og omfatter i hovedsak stasjonen og skysstasjonen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9, har formannskapet, i møte 06.12.16, sak 128/16, fastsatt planprogrammet for områdereguleringsplan Otta sentrum øst, datert 29.11.16. Planprogrammet er også tilgjengelig på rådhuset.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-9 har formannskapet, i møte 21.09.16, sak 93/16, vedtatt å legge forslag til planprogram for områdereguleringsplan Otta sentrum øst ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret i Sel har i møte 20.06.16, sak 38/16, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen. Planområdet er lokalisert sør for eksisterende uttak på Sandbumoen.