Kommunestyret i Sel har i møte 11.05.20, sak 24/20, med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtatt detaljreguleringsplan Loftgårdsteigen på Mysusæter.

Rammeavtalen gjelder utføring av elektroarbeid ved alle oppdragsgivers bygninger, anlegg og infrastruktur ved teknisk drift og vedlikehold med tilhørende materiell, samt døgnkontinuerlig vaktordning for beredskap.

https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-344801 
 

Kommunestyret i Sel vedtok i møte 23.09.19, sak 53/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12, områdereguleringsplan for Otta sentrum øst.

Kommunestyret i Sel vedtok 17.06.19, sak 38/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12,  detaljreguleringsplan for Myrmoen miljøstasjon og slambehandlingsanlegg.

Sel kommune ønsker å endre forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune. Endringen innebærer at største tillatte motorstyrke for båtmotor økes fra 6 HK til 10 HK i den delen av Lågen og Otta som er farbar.

Kommunestyret i Sel har i møte 01.04.19, sak 20/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Høgsetra hyttefelt.

Kommunestyret i Sel har i møte 11.02.19, sak 6/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Thoøya grunnvannsanlegg.