Kartverket har reist navnesak for stedsnavna Synstlii/Synstlie/Synslie mfl. i Vågå kommune for å få ei avklaring av rett skrivemåte for offentlig bruk.

Sel formannskapet har i møte 03.12.19, sak 120/19, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 11, å legge forslag til detaljregulering for Loftsgårdsteigen, på Mysusæter ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret i Sel vedtok i møte 23.09.19, sak 53/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12, områdereguleringsplan for Otta sentrum øst.

Kommunestyret i Sel vedtok 17.06.19, sak 38/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12,  detaljreguleringsplan for Myrmoen miljøstasjon og slambehandlingsanlegg.

Sel kommune ønsker å endre forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune. Endringen innebærer at største tillatte motorstyrke for båtmotor økes fra 6 HK til 10 HK i den delen av Lågen og Otta som er farbar.

Kommunestyret i Sel har i møte 01.04.19, sak 20/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Høgsetra hyttefelt.

Kommunestyret i Sel har i møte 11.02.19, sak 6/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Thoøya grunnvannsanlegg.