Kartlegging av universell utforming på Otta med sjekklister

Sel kommune i samarbeid med Oppland fylkeskommune gjennomførte et prosjekt for kompetansebygging innen for universell utforming i 2011. Prosjektet innebar en kartlegging av Otta sentrum, som en «case» og læringsarena for universell utforming i et kommunesenter.  Prosjektet resulterte bl.a. i en presentasjon som sammenfaller resultatene i en visuell fremstilling og sjekklister som er et viktig verktøy for kvalitetssikring for universell utforming av utearealer.