Gateutforming Johan Nygårdsgate

Mandag 8. mai 2017 vedtok Sel kommunestyre ny gateutforming for Johan Nygårds gate. Etter vurdering av innkomne innspill og drøfting av aktuelle problemstillinger ble rådmannens forslag til vedtak av prinsippet i justert alternativ 1 vedtatt.

Alternativet gir en fleksibel løsning hvor det vil være mulighet for toveiskjøring frem til forlengelsen av Mostugugata (fra Storgata til Johan Nygårds gate) er opparbeidet. Sykkelfeltene oppmerkes etter at forlengelsen av Mostugugata som ny hovedkjørevei er ferdigstilt.

To sykkelfelt gir et tydeligere og mer trafikksikkert bilde for de syklende enn kun ett sykkelfelt.Justeringen av alternativ 1 legger til rette for bredere fortau og vegetasjonskant på østsiden. Dette innebærer at noe areal tiltenkt fortau på vestsiden og sykkelfeltene, flyttes over til østsiden.

Sykkelfeltene vil fortsatt være etter Vegvesenets håndbok. Omgjøringen gir økt fremkommelighet for gående på østsiden i tilknytning til kjøpesenteret.
 

Alternativ 3 - Klikk for stort bilde