Er dette nye Johan Nygårdsgate, hva mener du?

Sel kommune skal fornye vann- og avløpsnettet i Johan Nygårdsgate nord for Storgata. Arbeidet er planlagt igangsatt i 2017. I den forbindelse skal denne delen av Johan Nygårdsgate fornyes i 2018 med ny gateutforming. Det er utarbeidet tre alternative løsningsforslag. Sel kommune ønsker å høre hva du tenker? Hva er viktig for deg? Og hvilket alternativ mener du er det beste for Otta? Kom med innspill og tilbakemeldinger innen 3 april.

Oppgradering av gatene for å ivareta et variert byliv med prioritering av gående og syklende er en viktig del av sentrumsutviklingen på Otta.

Johan Nygårdsgate er i gatebruksplan definert som en handlegate der deler av denne skal opparbeides som gå- og sykkelprioritert gate. Dette bygger blant annet på tanken om at Mostugugata forlenges nordover og at denne opparbeides som en del av et hovedkjøremønster gjennom sentrum.

En moderne, trivelig gate med fokus på gående og syklende, samtidig som nødvendig kjøring kan avvikles på en hensiktsmessig måte. I Johan Nygårds gate skal det være attraktivt å handle, fint å slå av en prat med en bekjent, trivelig å kjøre gjennom, trygt å sykle, og godt å være!
 
Det skal tilstrebes mest mulig areal for myke trafikanter/bylivsfunksjoner, der tydelig soneinndeling skal fremme lesbarhet og fremkommelighet. For å redusere biltrafikk og gi mulighet for bedre tilrettelegging for gående og syklende er envegskjørt løsning lagt til grunn i forslagene.

 

Alternativ 3 - Klikk for stort bilde

Alternativ 1 – Enveiskjørt + tosidig sykkelfelt

Dette er det alternativet hvor sykkel har fått mest prioritet av de tre forslagene som presenteres her. Alternativet har sykkel-baner både i sørgående og nordgående retning. Kjøreretning for bil kan være mot nord eller mot sør. Dette alternativet har et grønt preg, men noe mindre planter og variasjon i høyder og form langs gateløpet enn øvrige to alternativer. Dette alternativet har litt smalere fortaussoner og litt mindre skjerming mot sykkel- og kjørefelt. Alternativet har et tydelig formspråk med rektangulære tregruberister og sitteelementer. 

Link til film

 

Alternativ 2 - Klikk for stort bilde

Alternativ 2 – Enveiskjørt m/gateparkering og sykkel i kjørebane + ett sykkelfelt

Et alternativ med sykkelfelt i møtende retning for biltrafikk, syklister som kjører med kjøreretningen følger biltrafikken. Kjøreretning for bil må være fra nord til sør. Her er det satt av en sone på vestlig side av gateløpet for bil og sykkelparkering, samt grønt. Dette alternativet innfører et konsept med kraftig kanting som omrammer det grønne, gir romdannelser, og oppholdsmuligheter. Konseptet er fleksibelt i forhold til utforming av disse sonene i både lengder og bredder. Trær er et viktig element også i dette alternativet som gir et frodig og variert inntrykk med vegetasjon i ulike høyder.

Link til film

 

alternativ 1 - Klikk for stort bilde

Alternativ 3 – Enveiskjørt m/sykkel i kjørebane + ett sykkelfelt

Det er veldig mange fellestrekk mellom alternativ 2 og 3. Men her er det ikke satt av plass til gateparkering, noe som frigjør enda mere plass til fortausareal. Dette er positivt i forhold til det å legge til rette for liv i gateløpet. Sykkelfelt i møtende retning for biltrafikk, syklister som kjører med kjøreretningen følger biltrafikken. Kjøreretning for bil kan være mot sør eller mot nord avhengig av hvilken side sykkelfeltet legges. De omrammende elementene er benyttet også i dette alternativet, med enda bedre plass til sykkelparkering, opphold og aktivitet.

Link til film