Arbeid med elvepromenaden i gang

Illustrasjon elvepromenade - langs eleven - Klikk for stort bilde

I forbindelse med prosjektet «utvikling av Otta som regionsenter» er et av målene å etablere en sammenhengende og attraktiv grønn forbindelse langs Lågen og Ottaelva. 
Vi er nå inne i en realiseringsfase av prosjektet og gjennomføring av elvepromenaden vil skje etappevis. 
Målet er en sammenhengende elvepromenade fra Otta kjørebru til Loftsgårdsbru med kobling til eksisterende gang- og sykkelveg videre nordover langs Lågen.

Bygging av Elvepromenade første parsell er nå i gang.
Parsellen går fra Loftgårdsbrua, ned Lågen og opp til Müllersgate. Planlagt ferdigstillelse av denne parsellen er 1. september i år.

Det er her planlagt tre natursteinsmurer i rød Otta skifer, samt montering av tre benker.
Promenaden vil også få belysning.

Denne utbyggingen medfører at det må tas ned en del store trær. Dette fordi trær og røtter kommer i konflikt med valgte trase. 
Sel kommune vil i samarbeid med naboer plante en del nye trær/vegetasjon til neste år.

Skråninga ned mot elva vil plastres med sprengstein, dette for sikring mot elva.
Oppbygging er som vist i bilde under;

Overbygning elvepromenade - Klikk for stort bilde

Ved flom vil promenaden stå under vann. Noe årlig vedlikehold må påregnes, men konstruksjonen skal tåle fremtidige flommer.

Det er mulig å montere rekkverk hvis dette skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt.