Kunngjøring om oppstart av planarbeid

Med hjemmel i plan og bygningsloven §11-13, har formannskapet i Sel kommune i møte 29.8.17 (sak 75/17), vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn.

Det blir samtidig varslet om oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, med hjemmel i plan og bygningsloven §11-12.

Høringsfrist: 01.11.17 
 

Her kan du laste ned følgende dokument: