4. juni deltok kommunestyret sammen med virksomhetsledere og hovedtillitsvalgte på Dialogkonferanse om kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan/budsjett.

Kommunestyret fastsatte gjennom vedtak i sak 80/17, planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.

Med hjemmel i plan og bygningsloven §11-13, har formannskapet i Sel kommune i møte 29.8.17 (sak 75/17), vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste strategiske dokument, og kommunestyret har vedtatt å rullere planen i 2017.