Bestemmelser for skilting og utendørs reklame i Sel kommune

Sel kommune har kommunale bestemmelser knyttet til skilting og bruk av reklame som gjelder for hele kommunen. Tidligere vedtekt ble erstattet av  tilsvarende bestemmelser i kommuneplanens arealdel, vedtatt i Sel kommunestyre 20.06.2016. 

Fra kommuneplanens arealdel 2016-2025

Vedlegg 2, SKILT OG UTENDØRS REKLAME, (§ 11-9 nr. 5):

 

 1. I Sel kommune skal skilt, reklamearrangement og lignende ikke settes opp utentillatelse fra kommunen. Skilt og reklame skal ikke virke skjemmende i seg selv eller iforhold til omgivelsene, jf. pbl. §30-3, skilt og reklameinnretninger.

 

 1. Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge. Plassering og utforming skal harmonere med bygningen og miljøet ellers. Skilt og reklameinnretninger må ikke virke dominerende.

Det må ikke anlegges frittstående reklameskilt i åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder. I områder eller på bygninger med spesiell historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi skal skilt og reklameinnretninger ha en tradisjonell og historisk utforming.

I boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre reklameskilt kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer.

Turskilt o.l. som blir satt opp ved turveier, stier og skiløyper skal fortrinnsvis være i tre eller stein.

Skilt og reklameinnretninger som kan medføre fare er ikke tillatt. Blinkende og bevegelige skilt er ikke tillatt. Ved opphør av virksomhet skal skilt fjernes.

 

 1. Ved søknad om nye skilt skal det vedlegges situasjonsplan som viser plassering og fotomontasje i farger som viser hvordan dette tilpasser seg eksisterende skilting og bygningen eller området rundt. I tillegg skal det vedlegges en beskrivelse av skilttype, materialbruk, bredde, høyde og tykkelse samt valg av belysning og belysningsstyrke. Skilt skal ha skriftstørrelse/piktogram som skal være tilpasset leseavstand og utformes slik at de kan leses og forstås av personer med funksjonsnedsettelser. Frittstående skilt skal plasseres slik at de ivaretar kravet til nødvendig tilgjengelighet.

 

 1. Skilt på bygninger skal plasseres på veggflate og unna viktige motiv i fasaden. Skilt skal ikke dekke mer enn ¼ av den horisontale fasadelengden på bygningen, avgrenset til 4 meter, eller en rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer. Skilt skal plasseres i god avstand fra hushjørne, slik at det ikke kommer i konflikt med andre skilt slik som gateskilt, trafikkskilt og andre skilt.

Uthengsskilt/nedhengsskilt skal ha størrelse og farger som er tilpasset huset og annen skilting. Uthengsskilt kan ha største bredde inntil 1 meter, inklusive innfesting. 

Nedhengsskilt kan ha største bredde inntil 1 meter. Fri høyde for begge skilttyper skal være minst 2,5 meter over fortau. Avstand til fortauskant må være minst 0,5 meter.

Bruk av løsfotreklame må begrenses. Det kan godkjennes et antall på 1 pr. forretning og et begrenset antall pr. forretningsgård etter en helhetlig vurdering av kvartalet eller området.

 

 1. Det skal benyttes skilt med frittstående bokstaver og symbol, eventuelt belyst bak eller med lyskastere. Plateskilt godkjennes i  industriområder og i sentrumsområder og bør harmonere med bygningens fargesetning.

Skilt og reklame i form av lyskasser skal ikke benyttes. Lyskasser kan likevel tillates i områder med plasskrevende varehandel og industrivirksomhet, dersom de er utført med lukket front slik at bare tekst eller symboler er gjennomlyst.

 

 1. I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, skal skiltene samles på fasaden eller i en oppslagstavle. Denne kan være frittstående. Frittstående oppslagstavler skal som hovedregel plasseres ved innganger. Virksomheter i lokaler med egen inngang kan ha egne skilt. Det kan gjøres unntak for virksomheter som disponerer flere fasader eller områder i tilknytning til bygget.

 

 1. Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal plasseres på veggflater, og tillates ikke plassert på mønet, takflate eller gesims. Skilt og reklameinnretninger blir ikke tillatt plassert på stolper, tre eller gjerde.

Hver virksomhet bør begrense seg til ett veggskilt og et ut-/nedhengsskilt pr. fasadelengde.

Skilt, tavler og reklame som ikke er direkte tilknyttet virksomheten som blir drevet på eiendommen er ikke tillatt. Unntak er idrettsanlegg og arrangement.

 

 1. Følgende skilt og reklameinnretninger er ikke tillatt:
 • Reklame på markiser
 • Ulike typer reklameflagg
 • Innenfor tettbygd strøk tillates det ikke oppsatt masteskilt.

Etter en helhetlig vurdering kan innretning som nevnt i første ledd aksepteres ved en enhetlig utforming tilpasset området.

 

 1. Kommunen kan kreve at det blir utarbeidet en samlet skiltplan for bestemte områder.

 

 1. I enkelte situasjoner hvor det ut fra bestemmelsene er vanskelig å finne gode løsninger som ivaretar krav til utforming, tilpasning mv. er det viktig å se på totaleffekten av skiltingen framfor slavisk oppfølging av bestemmelsene. Eksempler kan være bygg med baldakiner eller utkragete gesimser hvor byggets veggflater består av vindusfelt og liten mulighet til annen opphenging av skilt. Skilting på gesims kan her være et bedre alternativ.