Tilskudd til kultur- og naturbasert næringsutvikling 2022

Sel kommune definerer kultur- og naturbasert næringsutvikling som arrangement eller et publikums- og forbrukerrettet tilbud basert på kultur (inklusiv idrett) og/eller natur. Det forutsettes videre at arrangementet/tilbudet har som ambisjon og konsekvens at det skal genereres økonomiske merverdier/overskudd – både for eier/eierne og for næringslivet i kommunen/regionen.

Søknadsfrist er 10. januar 2022

 1. Det avsettes en årlig ramme i budsjettet til natur- og kulturbasert næringsutvikling (første gang i 2017)
 2. For å samordne tilskudd og gjøre prioriteringer til kultur- og naturbasert næringsutvikling settes den årlige søknadsfristen for arrangement påfølgende år til 15. november.
 3. Kommunedirektøren fremmer forslag til prioriteringer for støtte til kultur- og naturbasert næringsutvikling i februar hvert år.
 4. Viktige prioriteringsmomenter ved tildeling av støtte til kultur- og naturbasert næringsutvikling er omfang, ringvirkninger og innovasjonsgrad.
 5. Det åpnes for at tilskudd kan utbetales i sin helhet når vedtak er fattet. Det skal leveres revisorgodkjent regnskap/prosjektregnskap før ny søknad kan behandles.
 6. Tildeling av midler fordrer at arrangementet profilerer kommunen som en vesentlig bidragsyter. Søker skal etter tildeling gå i dialog med kommunen for å enes om profilering i forkant og under selve arrangementet.

Følgende kriterier skal vektlegges ved prioriteringer og tildeling:

 • Tiltaket skal ha privat eller frivillig eierskap.
 • Tiltaket skal ha et kommersielt fokus som kan gi økonomisk effekt for bedrifter og/eller frivillig sektor.
 • Årvisse arrangement med underskudd kombinert med lav egenkapital må dokumentere omstilling og/eller rekapitalisering for å komme i betrakting.
 • Søkeren skal legge fram et budsjett som viser at minimum 50 % av kostnadene dekkes av inntekter fra billettsalg, private sponsorer og andre salgsinntekter.
 • Tilskuddet skal gis etter den til enhver tid gjeldende regelverk for offentligstøtte.
    

Kontakt

Torfinn Stenersen
Næringssjef
Telefon 905 51 701
Mobil 905 51 701