Verneplan for skog

Høring av forslag om vern av ti områder i Oppland

Høringsforslaget omfatter ti skogområder i Oppland. På bakgrunn av tilbud om frivillig vern og naturfaglige registreringer ble formell oppstart for arbeidet med vern kunngjort 29. mars 2017. Alle områdene har regionale eller nasjonale verneverdier for skogvern. I Sel er det foreslåtte området Høvringslia (ca. 1346 dekar).

Alle områdene i Oppland er foreslått vernet som naturreservater (§37 i naturmangfoldloven). Dette innbærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Beiting og tradisjonelt friluftsliv, herunder jakt, fiske og sanking av bær og matsopp, vil fortsatt være tillatt. I høringsdokumentet inngår en områdebeskrivelse, utkast til verneforskrifter tilpasset hvert enkelt område og forslag til områdeavgrensning. Det er foreløpig ikke inngått avtale om frivillig vern for noen av områdene som går på høring. Det er likevel enighet om å sende alle områdene på høring. Fylkesmannen har ansvaret for den felles lokale og sentrale høringa.

Høringsfristen var 10. august 2017.

.