Ny Otta skole med flerbrukshall

Oppdatert fremdriftsplan Otta skole og flerbrukshall

Sel kommunestyre vedtok i sak 2021/4 Fremdriftsplan prosjekt Otta skole og flerbrukshall (PDF, 973 kB).

I kommunestyret mandag 22.03.21 vil det bli en orientering om skoleprosjektet. Direktesending fra kommunestyret kan du se her

 

Brukermedvirkning, informasjon og involvering vil ivaretas fra januar 2021, se matrise: 

Struktur - ny otta skole - hall og sentrumsbarnehage - Klikk for stort bilde  

Det ble lagt ut en offentlig konkurranse om bygging av ny Otta skole med hall og ombygging til barnehage på Nyhusom i henhold til utredningsarbeid og vedtak i kommunestyret 22.06.2020.

https://www.sel.kommune.no/tjenester/kommunale-byggeprosjekt/skole-og-barnehageutredning/

HENT AS har vunnet konkurransen om ny barneskole og flerbrukshall på Otta

Tidslinje for konkurransen:

Tidslinje for konkurransen
Planlagt dato/uke Aktivitet
03.09.2020 Kunngjøring av konkurransen
10.09.2020 Tilbudsbefaring
01.10.2020 Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget
13.10.2020 Tilbudsfrist
Uke 42-43 Evaluering av tilbud
Uke 44 Evaluering: intervju og teamoppgave
09.11.2020 Innstilling til kontrakt
20.11.2020 Kontraktsignering


Beskrivelse av prosjektet

Sel Kommunestyre vedtok 22. juni 2020 bygging av ny Otta Skole 1-7 på Elvebakken, ny flerbrukshall og ombygging av eksisterende 1-4 skole til barnehage for 156 barn. 
Det skal bygges en ny 2-parallell skole på Otta for trinnene 1 – 7. Skolen bygges til en kapasitet på 320 elever og ca. 60 ansatte. Skolens arealbehov er vurdert til ca. 3 000m².
Prosjektet omfatter også ny idrettshall for kroppsøvingslokaler for Otta skole 1-7 og Otta ungdomsskole.  Denne skal ligge i tilknytning til eksisterende Ottahall, skal i tillegg kunne brukes som flerbrukshall. Hallen skal bygges innenfor gitte budsjettramme og arealet er anslått til å ligge mellom 2 000 0g 3 500 m². 
På området for ny skole og hall er det i dag bygg som skal saneres. Disse er: Elvebakken bo og aktivitetssenter og Otta samfunnshus. Dette arbeidet inngår i prosjektet.  
Opparbeidelse av skolens uteområde og ombygging av infrastruktur i forbindelse med byggingen av skole og hall skal inngå i arbeidet og planlegges i fase 1 av prosjektet. Arbeid med Infrastruktur inkluderer også opparbeidelse av ny gang / sykkelveg ca 900 meter langs eksisterende Skansenveg med langsgående bussoppstillingsplasser for av / påstigning av elever til ny Otta skole, ungdomsskole og videregående skole.

 

Beskrivelse av området / tomtene

Skolen skal bygges på tomta som ligger sør for eksisterende Otta ungdomsskole.
Hall skal bygges på tomt som ligger sør for eksisterende Ottahall / svømmehall, og vest for Otta Ungdomsskole. 
Bilde som viser området for byggeprosjekt. - Klikk for stort bildeBilde som viser området for byggeprosjekt.

 

Tomtene gir flere alternativer for plassering av bygg. Endelig plassering bestemmes i fase 1. Opparbeidelse av utomhus-arealer, ombygging av infrastruktur i forbindelse med byggingen og støyskjerming mot E6 inngår som en del av prosjektet.
NVE planlegger elveforbygging ved tomta med planlagt ferdigstillelse før skolen tas i bruk. Det er i planleggingen vurdert heving av tomt for skole med ca. 1 meter. Eventuelle andre løsninger vil utredes i samspillet i fase 1.

 

Barnehage på Nyhusom

Det vil i kontrakt med bygging av skole og hall bli opsjon på planlegging og ombygging av nåværende barneskole 1-4 på Nyhusom til ny barnehage med plass til 156 barn. 

 

Kortfattet beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet gjennomføres etter en Samspillskontrakt med tidliginvolvering av Entreprenør 

 

Prosjektgjennomføringen er inndelt i to faser:

I fase 1 defineres prosjektet og nødvendig prosjektering for etablering av målpris og søknad om rammetillatelse etableres. Det utarbeides beskrivelser, kostnadene estimeres, fremdriftsplan utarbeides og risikoanalyser gjennomføres. Ut av dette utarbeides målpris for utførelse av prosjektet. Basert på resultatet fra fase 1 tas det beslutning om realisering av Fase 2.
I fase 2 gjennomføres prosjektet i form av en totalentreprise med detaljprosjektering og utførelse hvor totalentreprenøren har et tradisjonelt gjennomføringsansvar.
Prosjektet skal gjennomføres av en integrert organisasjon bestående av ressurser fra begge parter. Partene skal i fellesskap sikre at alle nivåer i organisasjonen til enhver tid bemannes med kompetente personer for å sikre en effektiv prosjektgjennomføring. 

 

Fremdrift og milepæler

Dette punktet viser overordnede tidsfrister og milepæler for samspillsfasen og utførelsesfasen. Dette er tentative datoer som totalentreprenøren skal ta hensyn til i sin planlegging og gjennomføring. 

Kontrahering for fase 1                                                 Nov 2020

Endelig detaljert fremdriftsplan for prosjektet vil fastsettes i fase 1, det foreligger politisk vedtak om ferdigstillelse høsten 2022.

Fullstendig utlysning finner dere her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-369582

 

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Per Ivar Dahlum, tlf: 913 09 760, e-post: per.ivar.dahlum@sel.kommune.no