Ny Otta skole 1-7

Sel kommune er gang med planleggingen av nye Otta skole 1-7 som skal lokaliseres ved Elvebakken. Den nye skolen er planlagt ferdigstilt til skolestart august 2021, og vil da erstatte Otta skole avd. Nyhusom, Otta skole sentrum og Sel Skule.

I forbindelse med status-rapportering for prosjektet i kommunestyret 06.05.2019 vart det laget noen helt enkle mulighetsskisser som viser noen mulige plasseringer og utforminger av ny skole. Dette også for å illustrere forholdet mellom størrelse på tomt og skolebygningen.

Med bakgrunn i rapport «Utredningsarbeid oppvekst» som er utarbeidet av Sel kommune, har kommunestyret vedtatt bygging av ny skole 1-7 på Elvebakken, ny hall i tilknytting til eksisterende hall og ombygging/tilpassing av Nyhusom til sentrumsbarnehage.

 
For planlegging og bygging av ny Otta skole 1-7 og ny hall, vedtok kommunestyret 11.12.2017 (PS86/17) oppretting av styringsgruppe og mandat for styringsgruppa.
 
Styringsgruppa består av:
Leder, kommunalsjef oppvekst, Kristin Rønn Gårderløkken
Politisk valgt representant, Dag Erik Pryhn
Politisk valgt representant, Birgit Dyrseth
Virksomhetsleder eiendom, Jon Leirflaten
Virksomhetsleder Otta skole, Bente Krogsæter
Virksomhetsleder Sel skule, Merete Aas
Sekretær, prosjektleder Per Ivar Dahlum
 

Styringsgruppa har gjennom sitt mandat opprettet «Plan og byggekomiteer» for planlegging og bygging av ny Otta skole 1-7 og ny hall, og i tillegg er det også opprettet en egen plankomite for infrastruktur.  Komiteene er bredt sammensatt av administrasjon, brukere, ansattrepresentant, verneombud og FAU.

I forprosjektet skal det vurderes bruk av klimagassreduserende materialer/massivtre som byggematerialer og energiløsninger. Sel kommune har søkt om støtte fra Miljødirektoratet til arbeidet, og fått tilsagn om tilskudd på inntil kr 250.000,-.  
Tildeling av tilskudd fra miljødirektoratet (PDF, 238 kB).


Gjennomførte aktiviteter og status på arbeid:

Gjennom sommer/ høsten 2018 har Plan og byggekomite for ny Otta skole 1-7, administrasjonen på skolene og pedagogene gjennomført møter, workshops og studieturer for å utarbeide rom og funksjonsprogram for den nye skolen.

Fra høsten 2020 trer en ny læreplan i kraft og utkastet til denne vart lagt ut til høring i oktober 2018. I planleggingen av den nye skolen har derfor en stor mulighet til å gjøre eventuelle tilpassinger til den nye læreplanen. På workshopene har derfor administrasjonen og pedagogene hatt fokus på læreplanen, hvilke endringer denne har på det pedagogiske arbeidet og hvordan dette kan tilrettelegges på best mulig måte i en ny skole. Workshopene har vært oppdelt i ulike temaer og det er gjennomført møter for den generelle delen til de nye fagplanene, elevareal, spesialrom, fellesareal og personalareal. På vårparten vil det også bli gjennomført tilsvarende møter for utforming og innhold på uteområdet rundt skolen.

På studieturer sammen med styringsgruppen og personal har plan og byggekomite fått sett ulike skoler og ulike måter å organisere skoler på. Kommune vi har besøkt har også delt sine gode og mindre gode erfaringer fra både prosessen før bygging, gjennomføringsfasen og resultatet etter at byggene har stått ferdig. Dette har vært svært viktige erfaringsutvekslinger og informasjon som plan og byggekomiteen tar med seg i arbeidet videre.

Workshopene sammen med personalet og pedagogene er gjennomført med stort engasjement, og de gode tilbakemeldingene fra disse samlingene har vert med på å danne grunnlaget for rom og funksjonsprogrammet som er utarbeidd. Rom og funksjonsprogrammet er grunnlaget som konsulent/entreprenør skal utforme skolen etter i samråd med Sel kommune som byggherre.

I forbindelse med nye Otta skole 1-7 er det også under planlegging ny hall i tilknytting til eksisterende Ottahall. Mer informasjon om hall finner du her.

 

Videre arbeid:

Det er inngått avtale med konsulentfirma som skal bistå Sel kommune i utarbeiding av kontraktstrategi og prosjektutvikling videre. Arbeidet har startet opp og konsulentfirma vil med sin lange erfaring innenfor fagområdet være til stor hjelp både i planleggingen og gjennomføringsfasen.

 

Fremdrift og planlagt tidslinje for nye Otta skole 1-7 og hall:

 

 
Forberedende arbeid
Aktivitetsnavn: Varighet: Gjennomføres:
Bygging av boliger for funksjonshemmede (Otta brygge) 3 uker jan. 2019
Flytting av beboere fra Elvebakken 2 uker jan. 2019
Erverv av eiendom for nye lokaler til aktivitetssenter
og hjelpemiddelsentral (Skansen 16 /GIAX)
1 mnd jan. 2019
Tilrettelegging/ombygging av Skansen 16 3,5 mndr mars-juni 2019
Flytting av hjelpemiddelsentral og aktivitetssenter 1 uke juni 2019
Anbud/kontrahering av riveentreprenør 3 mndr mars-juni 2019
Riving/sannering av Elvebakken 3 mndr juni-sept. 2019

 

NYE OTTA SKOLE 1-7
Aktivitetsnavn: Varighet: Gjennomføres:
Rom og funksjonsprogram 15 uker jan.-april 2019
Kvalitetssikring rom og funksjonsprogram 3 uker april 2019
Skisse, prosjektering 8 mndr mars-nov 2019
Anbud/kontrahering 3 mndr nov. 2019- feb. 2020
Bygging av ny skole 18 mndr feb. 2020- aug. 2021


 

NY HALL
Aktivitetsnavn: Varighet: Gjennomføres:
Rom og funksjonsprogram 2 mndr jan.-feb. 2019
Skisse 2 mndr feb.-mars 2019
Kvalitetssikring rom og funksjonsprogram 1 mnd april 2019
Detaljering, prosjektering 4 mndr mars-jul. 2019
Anbud/kontrahering 3 mndr nov. 2019- feb. 2020
Tilrettelegging for ny hall (Arbeid i grunn med VA,
fjernvarme, overvann, høyspent kabler, fiber)
3 mndr apr. 2020-jul. 2020
Riving Samfunnshus 2 mndr jul.- sept. 2020
Bygging ny hall 12 mndr sept. 2020-aug. 2021

Kontakt

Per Ivar Dahlum
Prosjektleder
Mobil 913 09 760