Ny hall

Sel kommune er gang med planleggingen av ny flerbrukshall i tilknytting til eksisterende Ottahall. Den nye hallen er planlagt ferdigstilt samtidig som nye Otta skole 1-7, august 2021.

Med bakgrunn i rapport «Utredningsarbeid oppvekst» som er utarbeidet av Sel kommune, har kommunestyret vedtatt bygging av ny skole 1-7 på Elvebakken, ny hall i tilknytting til eksisterende hall og ombygging/tilpassing av Nyhusom til sentrumsbarnehage.

Rapporten «Utredningsarbeid oppvekst» kan du lese her (PDF, 2 MB)

For planlegging og bygging av ny Otta skole 1-7 og ny hall, vedtok kommunestyret 11.12.2017 (PS86/17) oppretting av styringsgruppe og mandat for styringsgruppa.

Styringsgruppa består av:
Leder, kommunalsjef oppvekst, Kristin Rønn Gårderløkken
Politisk valgt representant, Dag Erik Pryhn
Politisk valgt representant, Birgit Dyrseth
Virksomhetsleder eiendom, Jon Leirflaten
Virksomhetsleder Otta skole, Bente Krogsæter
Virksomhetsleder Sel skule, Merete Aas
Sekretær, prosjektleder Per Ivar Dahlum

Styringsgruppa har gjennom sitt mandat opprettet «Plan og byggekomiteer» for planlegging og bygging av ny Otta skole 1-7 og ny hall, og i tillegg er det også opprettet en egen plankomite for infrastruktur.  Komiteene er bredt sammensatt av administrasjon, brukere, ansattrepresentant, verneombud og FAU.
I forprosjektet skal det vurderes bruk av klimagassreduserende materialer/massivtre som byggematerialer og energiløsninger. Sel kommune har søkt om støtte fra Miljødirektoratet til arbeidet, og fått tilsagn om tilskudd på inntil kr 250.000,-.

Tildeling av tilskudd fra miljødirektoratet (PDF, 238 kB).

Plassering av hall

Den nye hallen er planlagt i direkte tilknytting til eksisterende Ottahall for og letter kunne utnytte mulighetene for sambruk og arrangere større arrangement. Plasseringen av den nye hallen blir sør for Ottahallen, og eksisterende samfunnshus må derfor saneres (rives) for å gi plass til den nye hallen. Samfunnshuset er i dag i bruk både av ungdomsskole og lag/foreninger og vi planlegger derfor med utgangspunkt i at denne skal kunne være i bruk så lenge som mulig før det rives.

Innhold i ny hall

Den nye hallen blir utformet i tråd med bestemmelsene og veilederne til kulturdepartementet for å kvalifisere til kunne få mest mulig økonomisk støtte (spillemidler fra overskudd i Norsk Tipping). Hallen vil på dagtid bli benyttet som gymnastikklokaler for den nye barneskolen og for ungdomsskolen.

Aktivitetsflaten i hall blir planlagt med størrelse 25m x 45m noe som vil gi plass for en full håndballbane eller en tredeling av hallen for sambruk. Med en takhøyde på 9m vil også hallen kunne tilfredsstille krav til f.eks nasjonale kamper i badminton, volleyball m.fl.

I tillegg til nødvendige garderober, toaletter og drift/tekniske rom er det planlagt en separat aktivitetssal, et buldrerom (klatring) og et sosialt rom (treffsted). Aktivitetssal blir utformet med tanke på å kunne erstatte «dansesal» i dagens samfunnshus i tillegg til å kunne bli benyttet til flere andre idretter og aktiviteter som ikke trenger stor hall og stor takhøyde. 

Gjennomførte aktiviteter og status på arbeid:

Gjennom høst/vinter 2018/2019 har Plan og byggekomite for ny hall gjennomført flere møter, foretatt avklaringer og fastsatt rom og funksjonsprogram for hallen. Eksterne konsulenter er engasjert og det er under utarbeiding skisser og 3D-modell for å visualisere bygget.

Fremdrift og tidslinje for nye Otta skole 1-7 og hall:

 

Visualisert tidslinje for nye Otta skole og ny hall (PDF, 510 kB)

Forberedende arbeid
Aktivitetsnavn: Varighet: Gjennomføres:
Bygging av boliger for funksjonshemmede (Otta brygge) 2 uker jan. 2019
Flytting av beboere fra Elvebakken 2 uker jan. 2019
Erverv av eiendom for nye lokaler til aktivitetssenter
og hjelpemiddelsentral (Skansen 16 /GIAX)
1 mnd jan. 2019
Tilrettelegging/ombygging av Skansen 16 3,5 mndr mars-juni 2019
Flytting av hjelpemiddelsentral og aktivitetssenter 1 uke juni 2019
Anbud/kontrahering av riveentreprenør 3 mndr mars-juni 2019
Riving/sannering av Elvebakken 3 mndr juni-sept. 2019

 

NYE OTTA SKOLE 1-7
Aktivitetsnavn: Varighet: Gjennomføres:
Rom og funksjonsprogram 3 mndr jan.-mars 2019
Skisse, prosjektering 8 mndr mars-nov 2019
Anbud/kontrahering 3 mndr nov. 2019- feb. 2020
Bygging av ny skole 19 mndr feb. 2020- aug. 2021


 

NY HALL
Aktivitetsnavn: Varighet: Gjennomføres:
Rom og funksjonsprogram 2 mndr jan.-feb. 2019
Skisse 1 mnd feb.-mars 2019
Detaljering, prosjektering 4 mndr mars-jul. 2019
Anbud/kontrahering 3 mndr nov. 2019- feb. 2020
Tilrettelegging for ny hall (Arbeid i grunn med VA,
fjernvarme, overvann, høyspent kabler, fiber)
3 mndr apr. 2020-jul. 2020
Riving Samfunnshus 2 mndr jul.- sept. 2020
Bygging ny hall 12 mndr sept. 2020-aug. 2021

Kontakt

Per Ivar Dahlum
Prosjektleder
Mobil 913 09 760