Boligsosial plan 2018-2028

Boligsosial plan 2018-2028 beskriver Sel kommunes ambisjon, strategi og virkemidler i det boligsosiale arbeidet de 10-20 neste årene.

Boligsosialt arbeid er en lovpålagt oppgave (§ 15 i Lov om sosiale tjenester) og inngår som en del av kommunens samfunnsutvikler rolle. Å ha en bolig regnes som en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Hvordan vi bor og hvor vi bor, er levekårsfaktorer som påvirker vår livssituasjon. Det å bo trygt og godt i egen bolig gir opplevelse av verdighet, av tilhørighet til samfunnet og det gir handlingsrom for eget liv. Kilde: Bolig for velferd, Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020), flere departement.

Vedtatt av Sel kommunestyre i sak 39/18 den 18.06.2018

Hele planen kan du lese her: