Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
I vår kommune kan koordinerende enhet ved Tildelingskontoret  kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.  

Tilldelingskontoret - åpningstider og kontaktinformasjon

Pakkeforløp 

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. Målet er at pakkeforløpene skal medvirke til at pasienter og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre variasjon og et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.