Rusforum Nord-Gudbrandsdal - brukerplan og samhandling

8.juni 2016 var 34 deltakere fra 6 kommuner i Nord-Gudbrandsdalen og DPS Lillehammer/Otta samlet til Brukerplan-presentasjon og informasjon om ACT/FACT-modellene. Korus-Øst og Nasjonal Kompetasnetjeneste ROP hadde innlegg om temaene.

Oppsummering fra Rusforum Nord-Gudbrandsdal 8.6.2016, NGLMS-Otta

Presentasjon Brukerplankartlegging-2015

Korus Øst v/Atle Holstad og Jeanette Rundgren presenterte resultater fra Brukerplan-kartlegging, som kommunene Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk gjennomførte i 2015.

Tilbakemelding fra KoRus-Øst:

 • Flott at fem kommuner deltok i kartleggingen
 • Veldig bra at kommunene har en felles Ruskoordinator.
 • Svært høy andel med Rus/psykisk helseproblem (88%) = 49 av 56
 • Samlet vurdering: 30% rød/blodrød= 17 av 56
 • Samlet vurdering: 68% gul = 38 av 56
 • Mange eldre brukere registrert
 • Antall IP er bra – langt over landsgjennomsnittet - gjelder også andre planer
 • Høy pårørende/verge deltakelse i ansvarsgrupper

Det er viktig å merke seg at med lavt antall kartlagte, kan en ikke legge for mye vekt på enkelt tall i presentasjonen. Presentasjonen vil av den grunn ikke bli gjort tilgjengelig på nettsider. Ruskoordinator kan kontaktes dersom dere ønsker å få tilsendt presentasjonen til internt bruk i tjenestene, han kan også bidra med lokal presentasjon/forklaring av tallene.

 • I 2016 oppfordres alle seks kommunene til å delta i kartleggingen.(september-oktober)
 • Flere instanser kartlegger (NAV) vil gi høyere prevalens og et mer riktig bilde.
 • Kartlegge alle kategorier : Rus – Rus/psykisk helse (2015) og psykisk helse (2016)
 • Registrere flere unge i 2016 (16-23)

Samhandlingsteam i Nord-Gudbrandsdalen.

Anne Landheim fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP presenterte ACT og FACT modellene, og resultater av bruk internasjonalt(USA, England, Nederland), og nasjonalt. Begge modellene er i utgangspunktet diagnosestyrt(psykose/bipolare lidelser) og krever befolkningsgrunnlag/ opptaksområde på over 50.000. I Norge er det under utprøving varianter av disse modellene. Helsedirektoratet ønsker at tilpassede modeller utprøves i «rurale» strøk. Nord-Gudbrands dalen med en befolkning på under 20.000 og store geografiske avstander vil kunne være et aktuelt område. Presentasjonen finner du her: Samhandlingsmodeller.

Kommunene ved 6K-Helse og psykisk helsevern v/DPS Lillehammer har i lengre tid drøftet muligheter for utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller. Kommunene ser at det er behov for nye måter å møte utfordringene med brukergruppene(rus, ROP og psykiske lidelser). Hver for seg har ikke kommunene nok ressurser.

Korus-Øst har foreslått et pilotprosjekt der kommuner og spesialisthelse-tjeneste inviteres til å gå sammen om et felles team som skal jobbe aktivt oppsøkende med personer i de aktuelle kommunene som har rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser, med et lavt funksjonsnivå og som har behov for tjenester fra ulike instanser i kommunen, og spesialisthelsetjenesten.

Det vil være aktuelt å gjennomføre et forprosjekt der en lokal modell, basert på pasientgrunnlag og realistisk ressursbruk, der en bruker elementer fra ACT/FACT-modellen og erfaringer fra andre tilsvarende prosjekter.

Konklusjon /oppfølging:

6K-Helse må ta en beslutning på om kommunen ønsker å gå videre med et forprosjekt, før sommeren om mulig. Korus-Øst og ruskoordinator vil undersøke mulighetene for finansiering av eventuelle kostnader til et forprosjekt.

En Brukerplan-kartlegging i alle seks kommuner i 2016, der personer med rus, ROP og psykiske lidelser kartlegges vil danne et godt grunnlag for et slikt forprosjekt.

Sykehuset er positive til å delta i samhandlingsprosjekter dersom kommunene er enige og «spiller inn» en felles bestilling, men er klare på at det er det lokale DPS som må finne ut hvordan de skal samhandle med kommunene

Saken må opp som tema på neste møte i KSU(Klinisk samarbeidsutvalg-Nord).