Utlegglister

Skattelista ble lagt ut 28. februar 2020 for 3 ukers gjennomsyn med hjemmel § 15 i eiendomsskatteloven i servicesenteret på Sel rådhus og gjort tilgjengelig på nett for nedlastning.

3 uker er passert og listene er tatt inn. For nærmere informasjon ta kontakt med eiendomsskattekontoret. 

Kommunestyret gjorde i møte 12.12.2019 vedtak om at det for 2020 skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jamfør eiendomsskatteloven § 3 første ledd, bokstav a. 
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.) 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. eskatl. §11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjøvstendige bustaddelar for skatteåret 2020 er 5 promille, jf. ekstl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt). 
For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens boligverdier for de boliger hvor dette er beregnet (ekstl. § 8 C-1). Alle boliger og fritidseiendommer skal fra 2020 ha 30 prosent obligatorisk reduksjon av taksten. Bunnfradrag pr. boenhet er i 2020 fjernet. 

Klage vedrørende takstverdien kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. 

Klagefristen er satt til 24. april 2020. 

Klagen sendes skriftlig til: Sel kommune, Eiendomsskattekontoret, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta.

Dersom det klages på takstverdi som er fastsatt etter Skatteetatens boligverdier, så skal klager vedrørende bruk av differensierte skattesatser, og fritak for nybygde boliger sendes til kommunen.                                         

Er boligverdien feil skal det klages til Skatteetaten. Se skatteeaten.no eller tlf: 800 80 000 for mer informasjon.   

Husk: Oppgi eiendommens gardsnummer og bruksnummer.

Klikk for stort bilde