Eiendomsskatt 2019

Skattelista blir lagt ut 28. februar 2019 på Sel rådhus, servicesenteret til 3 ukers gjennomsyn med hjemmel § 15 i eiendomsskatteloven. Den legges også ut her, se vedlagte filer nederst i artikkelen.

Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer sammen med kommunale avgifter. For skattytere med årlig eiendomsskatt under kr 600,- vil hele beløpet bli fakturert på andre termin.
 

Kommunestyret gjorde i møte 10.12.2018 vedtak om at det for 2019 skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jamfør eiendomsskatteloven § 3 første ledd, bokstav a. Den generelle skattesatsen er satt til 7 promille jamfør eiendomsskatteloven § 11, første ledd. Det gjøres unntak for boliger og fritidsboliger der skattesatsen settes til 5 promille, jamfør eiendomsskatteloven § 12 bokstav a – med bunnfradrag på kr 100 000.

Klage vedrørende takstverdien kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. 

Klagefristen er satt til 23. april 2019. 

Klagen sendes skriftlig til: Sel kommune, Eiendomsskattekontoret, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta.

Dersom det klages på takstverdi som er fastsatt etter Skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdier), så skal klager vedrørende bruk av differensierte skattesatser, tilordning av bunnfradrag og fritak for nybygde boliger sendes til kommunen. Er formuesgrunnlaget (boligverdien) feil skal det klages til Skatteetaten. Se skatteetaten.no eller tlf: 800 80 000 for mer informasjon.        

Husk: Oppgi eiendommens gardsnummer og bruksnummer.

Takstprotokoller 2019: