Styringsgruppe - samansetting, mandat og referat frå møte

Rådmannsleiinga er styringsgruppe for prosjekt utvida samarbeid mellom Vågå og Sel

Styringsgruppa si samansetting:  

Sel:

Kaija Eide Drønen – rådmann
Kristin R. Gårderløkken – kommunalsjef oppvekst og skule
Iren Ramsøy – kommunalsjef helse og omsorg
Solveig Rindhølen – konst. kommunalsjef plan, teknisk og eigedom

Vågå:

Jan Egil Fossmo – rådmann
Helen Øygarden – konst. kommunalsjef
Pål Inge Sanden – kommunalsjef 

I tillegg deltar det en hovedtillitsvalgt og hovedverneombud fra hver kommune: 

 • Nina Grindstuen, HTV Fagforbundet i Sel
 • Anne Britt Sætrumsmoen, HTV Fagforbundet i Vågå 
 • Hovedverneombud frå kvar kommune:  
  • Tor-Even Vågheim, HVO i Vågå
  • Thorbjørn Tho, HVO i Sel
 • Kvar kommune stiller med eigen koordinator/referent: 
  • Arne Heier for Vågå kommune. 
  • Solveig Viktoria Olstad for Sel kommune

Ved behov blir kompetanse innafor økonomi, HR og digitalisering innkalt.

 

Mandat styringsgruppa:

 • Alle mandat for dei ulike arbeidsgruppene er gjennomgått og revidert
 • Godkjente mandat og beskrivelser følgjer vedlagt
 • Styringsgruppa skal gi støtte til leiarane i arbeidsgruppene når det oppstår behov  
 • Vurdere risiko og korrigere kursen når det er krevd  
 • Ansvar for å sikre rapportering om framdrift i arbeidet til politisk nivå 
 • Utarbeide ein informasjonsplan 

Styringsgruppa skal konkludere på arbeidsgruppene sitt arbeid i forhold til kva for område det bør inngåast samarbeid om, samt lokalisering av disse. Når det gjeld lokalisering er det eit viktig premiss at det blir sikra ei rimeleg fordeling av oppgåver og arbeidsplassar mellom kommunane.

Avgjerd frå styringsgruppa skal danne grunnlag for felles sak som rådmennene legg fram for kommunestyra i løpet av juni 2019. 

 

Referat

Møte i styringsgruppa 20. februar 2019 (PDF, 384 kB)

Møte i styringsgruppa 20. mars 2019 (PDF, 68 kB)

Møte i styringsgruppa 20. april 2019 (PDF, 68 kB)

Møte i styringsgruppa 8. mai 2019, endeleg referat 14. mai 2019 (PDF, 70 kB)