Valg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsval søndag 8. og måndag 9. september 2019.

Står du i manntallet?

For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet må du stå i manntalet.
Du kan undersøke om du står i manntalet i kommunen der du bur, når det blir lagt ut til ettersyn. Manntalet er lagt ut til ettersyn frå ca 10. juli på desse stadene:

  • Vågå kommunehus
  • Coop Marked Lalm
  • Vågå Bibliotek

Dersom du har flytta til ein annan kommune og folkeregisteret ikkje har fått melding om flytting innan
30. juni, står du framleis i manntalet i kommunen du flytta frå. Då kan du anten røyste på førehand eller du
kan røyste på valdagen i kommunen der du står i manntalet.

Dersom du får valkort står du i manntalet. På valkortet står det i kva kommune du er manntalsført,
kva krets du høyrer til og kva opningstider kretsen har. Dersom du ikkje har fått valkort innan 10. august
bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntalet. Hugs å ta vare på kortet og ta det
gjerne med deg når du skal røyste.

Dersom namnet ditt ikkje står i manntalet eller du meiner det er andre feil i listene, kan du klage.
Klagen skal vere skriftleg og grunngjeve. Send klagen til valstyret i kommunen. 

Adresse: Valstyret i Vågå, Edv. Stormsveg 2, 2680 Vågå - eller pr epost til postmottak@vaga.kommune.no

Sametingets valmanntal ligg også ute til ettersyn på same stad og i same tidsrom. Klage på samemanntalet skal sendast til Sametinget.

Tidlegrøysting

Veljarar som ønskjer å røyste i perioden 1. juli til 9. august kan vende seg til kommunen og avtale tid for å røyste. Førespurnaden kan rettast til kva kommune som helst. Hugs å ta med gyldig legitimasjon når du skal røyste.

Ver merksam på at ved tidlegrøysting kan du berre stemme på parti, og ikkje gjere personvalg.

Førehandsrøysting

Dersom du ønskjer det, kan du røyste på førehand. Du kan røyste på førehand i den kommunen du sjølv ønskjer.

Sjå oversikt over alle førehandsrøystelokale i Norge

Dersom du førehandsrøyster i ein anna kommune enn der du står oppført i manntalet, må du gjere dette så tidleg at stemma di kan nå fram til den rette kommunen innan 10. september.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å røyste på førehand. Viss røystemottakaren ikkje kjenner deg, vil du elles ikkje få røyste. Dersom du har fått tilsendt valkort, bør du ta med det og, sjølv om det ikkje er noko krav for å få røyste på førehand.

Viss du ikkje har fått valkort innan 10. august, bør du ta kontakt med heimkommunen din.

Veljarar som bur i institusjon kan røyste på førehand på institusjonane nemnde i oversikta nedanfor.

Valstad for førehandsrøysting, alle kvardagar mellom klokka 07.30 og klokka 15.00 frå 12. august og til og med 6. september 2019:

• Servicetorget på kommunehuset

I tillegg kan du førehandsrøyste på Vågåheimen, torsdag 22. august mellom kl. 12.00 og 14.00

Her kan du røyste

Du har røysterett om du står i manntalet. For å bli innført i manntalet må du vere norsk statsborgar, fylle 18 år eller meir innan utgangen av 2019 eller vere folkeregistrert som busett i Noreg dei tre siste åra før valdagen eller vere statsborgar i eit anna nordisk land og blitt ført i folkeregisteret som busett i Noreg seinast 30. juni 2019.

Tid og stad for røysting i din kommune finn du i oversikta nedanfor. Du finn det og på www.valg.no/valglokaler.
Hugs å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å røyste. 

Viss du har fått tilsendt valkort, bør du ta det med og sjølv om det ikkje er noko krav for å få røyste.

Valkrets og røystestad:

• Vågåmo – Kommunehuset
• Lalm – Lalm Samfunnshus
Søndag 8. september frå klokka 15.00 til klokka 18.00
Måndag 9. september frå klokka 10.00 til klokka 18.00

Røyste heime?

Om du på grunn av sjukdom, uførleik eller andre årsaker er hindra frå å møte på vallokalet eller førehandsrøystingslokalet, kan du søkje om å få røyste heime eller der du oppheld deg. Det er ikkje nødvendig å søkje dersom du oppheld deg på ein institusjon der det blir arrangert førehandsrøysting.

I førespurnaden må du gje opp fullt namn, fødselsdato og kva adresse du oppheld deg på den siste veka før valet. Du må og gje opp eit telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål eller ønskjer hjelp til å søkje om å få røyste heime.

Søknadsfrist 3. september 2019

Søknaden sendast til Valstyret i Vågå, Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå eller 
e-post; postmottak@vaga.kommune.no, telefon 61 29 36 00.

 

Valglister i Vågå, godkjent i valgstyret 15. mai 2019

AP (PDF, 8 kB)

SP (PDF, 9 kB)

Bygdalista (PDF, 9 kB)

SV (PDF, 9 kB)

 

Sjå https://valg.no for utfyllande informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.