Sel Sjukeheim - informasjon etter brann

Kommunedirektør Ola Helstad orienterte i formannskapsmøtet 28. januar om at nordre del blir ferdigstilt fra eiendom i disse dager og at delen kan tas i bruk i løpet av februar. Det betyr at beboere som har hatt midlertidig plass i Vågå og Skjåk vil komme tilbake, samt de som bor på DPS.

Når det gjelder søndre del som fikk de største brannskadene blir grunnlag for rehabilitering utredet, og byggesøknaden er i sluttfasen.

Ros analyse og handlingsplan for nordre del av Sel sjukeheim skal ses i sammenheng med takst for søndre del, og det planlegges nå et møte med KLP for å planlegge tidslinje for det som skal sjekkes ut i nordre del. Målet er å kunne ta i bruk nordre del innen desember 2019. Dette vil bidra til at vi kan samle institusjonsomsorgen vår i Sel kommune.

Det er nå avklart at Sel kommune skal leie en avdeling ved DPS/ Bredebygden som utgjør 14 plasser. Dette vil bidra til at kommunen får samlet demensomsorgen til ett sted.

I tillegg er avtalen om å benytte 10 plasser i Vågå kommune videreført gjennom sommeren. Det vil i tillegg tas i bruk egne korttidssenger ved NGLMS og ved Heidalstun. 

Flytting av brukere skjer i løpet av denne og neste uke. Pårørende er informert om flyttingen i forkant.

Det jobbes fremdeles godt med å ivareta pasienter, pårørende og ansatte på de ulike lokasjonene. Tilbakemeldingene er at situasjonen er under kontroll, og at ting fungerer godt. Arbeidet med å skaffe oversikt over muligheter for mer langvarige løsninger pågår med mål om raskest mulig  avklaring. Det har i løpet av  dagen vært god dialog mellom Sel kommune og mulige samarbeidspartnere for å finne best mulig løsninger.

 

 

Rådmannen

 

 

Rådmannen vil igjen uttrykke sin takknemlighet til alle som i løpet av det siste døgnet har ytt sin innsats for å sikre evakuerte pasienter god oppfølging. Ansatte på mottaksinstitusjonene i Sel, Vågå og ved DPS Bredebygden har snudd seg på kort varsel for å ta i mot økt antall pasienter. En stor takk også til pårørende som har stilt opp og gitt sin bistand til sine. Denne hendelsen viser også at lokalsamfunnet, frivillige, nabokommuner, nødetater og ansatte i kommunen for øvrig spiller godt på lag for å løse en svært utfordrende situasjon.

Dagens fokus har vært følgende:

  1. Sikre bemanning på alle lokasjoner med økt pasientmottak i løpet av helgen
  2. Arbeide med å finne mer permanente løsninger og boforhold i påvente av avklaring om når det er mulig med tilbakeflytting til Sel sjukeheim. Det kartlegges lokasjoner i egen kommune, kapasitet ved DPS Bredebygden og i nabokommuene. Der pasientene nå har tilbud om opphold vil vedvare gjennom helgen. Pårørende vil bli kontaktet når mer permanente løsninger for den enkelte pasient er avklart
  3. Kartlegge og sikre gode alternativ for dagtilbud demente, vaskeri og kjøkkentjeneste. Det er nå planlagt at dagtilbud for demente blir på Aktivitetshuset i Otta sentrum. Brukere vil bli informert om når dette er tilgjengelig.
  4. Mattilberedning og –ombringing til hjemmeboende følger oppsatt plan.
  5. Målet er at planlagt avlastning plasser søkes ivaretatt etter oppsatt plan. Det arbeides med plan for dette pt. Pårørende vil bli varslet.
  6. Sikre informasjon til øvrige kommuner om hva som vil være status for de ulike regionale tilbudene på kort sikt.
  7. Sikre bemanningsplaner og ivareta de ansatte på en best mulig måte, både når det gjelder informasjon og oppfølging.

Vurdering av byggteknisk tilstand ved Sel sjukeheim foregår kontinuerlig. Pt er det ingen informasjon om når Sel sjukeheim igjen kan tas i bruk.

 

Samtlige beboere ved Sel sjukeheim er eller vil bli innlosjert til omkringliggende institusjoner i Sel og Vågå. Pårørende til den enkelte pasient blir varslet fortløpende i forhold til flytting.

Pårørendetelefon er nå avviklet. Kommunen har videre fokus på å ivareta beboere og ansatte på en best mulig måte.

Den kommunale kriseledelsen vil takke ansatte og ledelsen ved Sel sjukeheim for formidabel innsats ved evakueringen.

I tillegg retter vi en stor takk til Brann og redning i Sel og Nord-Fron, DPS Bredebygden, ambulansepersonell, Politiet i Nord-Gudbrandsdal, Otta Røde Kors, gode naboer som bistod i evakueringen, Vågå kommune, andre ansatte i Sel kommune, pårørende og lokale ressurser for øvrig som har gitt og tilbudt sin bistand.  

Status kl. 19.40 er at samtlige beboere og ansatte er evakuert og fysisk uskadd. Flytting av pasienter er i gang til øvrige institusjoner i Sel og Vågå. Tilfredsstillende tilbud er sikret for samtlige evakuerte.  Kommunen har nå fokus på å ivareta beboere og ansatte på en best mulig måte.  

Pårørendesenteret på Thon Hotell Otta er nå avviklet men kommunen minner om pårørendetelefon 61 70 07 00.

Kriseledelsen i Sel kommune ble satt kl. 16.55.